Tövratda tövsiyə edilən gözəl əxlaq xüsusiyyətləri

Tövratda təvazökar olmaq, qürur və qürurdan çəkinmək

Allahı Rəbbin gözündə pis olanı etdi. Rəbbin sözünü bildirən Peyğəmbər Yeremyanın qarşısında təvazökar davranmadı. (2 Salnamələr, 36:12)
Yaxında pisin sonu gələcək, yerini axtarsan da, tapılmayacaq. Amma təvazökarlar ölkəni miras alacaq, dərin bir hüzurun zövqünü dadacaq. (Zəbur, 37:10-11)
Təkəbbürlülüyün ardından rüsvayçılıq gəlir, amma müdriklik təvazökarlardadır. (Süleymanın məsəlləri, 11:2)
Qürurun ardından müsibət, kibirli ruhun ardından da məğlubiyyət gəlir. (Süleymanın məsəlləri, 16:18)
Təvazökarlığın və Rəbb qorxusunun mükafatı zənginlik, şərəf və həyatdır. (Süleymanın məsəlləri, 22:4)
Rəbb yüksək olsa da, təvazökarları görər, təkəbbürlü olanları uzaqdan tanıyar. (Zəbur, 138:6)
Rəbb qorxusu müdriklik öyrədər, təvazökarlıq da ləyaqətin şərtidir. (Süleymanın məsəlləri, 15:33)
... Ancaq Mən təvazökara, ruhu əzik olana, sözümdən titrəyən adama dəyər verərəm. (Yeşaya, 66:2)
Ey insanlar, Rəbb yaxşı olanı sizə bildirdi; ədalətli davranmağınızdan, sədaqəti sevməyinizdən və təvazökarlıqla yolunda getməyinizdən başqa Allahınız Rəbb sizdən nə istədi? (Mikeya, 6:8)
Ticarətdəki üstün bacarıqların sayəsində sərvətini çoxaltdın, zənginliyin səni qürura sürüklədi. (Yezekel, 28:25)
Gözəlliyindən ötrü qürura qapıldın, əzəmətindən ötrü müdrikliyini pozdun. Beləcə, səni yıxdım, Padşahların qarşısında səni biabır etdim. (Yezekel, 28:17)
Lakin qürurlanıb hörmətsizlikdə inad edincə şahlıq taxtından endirildi, ucalığı əlindən alındı. (Daniel, 5:20)
Otlaqlara sahib olunca doydular, doyunca qürura qapıldılar; buna görə unutdular Məni. (Huşə, 13:6)
Qaya qovuqlarında yaşayan, evini yüksəklərdə quran sənsən! Qəlbindəki qürur səni aldatdı. İçindən "Məni kim yerə endirə bilər?" deyirsən. "Qartal kimi yüksəlsən də, yuvanı ulduzlar arasında qursan da, oradan endirəcəyəm səni" deyir Rəbb. (Avdiya, 1:3-4)
Hakim Rəbb belə deyir: "... Artıq əvvəlki kimi olmayacaq. Təvazökar yüksəldiləcək, qürurlu alçaldılacaq”. (Yezekel, 21:26)
Ey Rəbbin qanunlarını yerinə yetirənlər, ölkədəki bütün təvazökarlar, Rəbbə yönəlin. Doğruluğu və təvazökarlığı məqsəd bilin. Bəlkə Rəbbin qəzəb günündə xilas ola biləsiniz. (Sefanya, 2:3)
... Təvazökarları zəfər tacı ilə bəzəyər. (Zəbur, 149:4)
Təvazökarları xilas edib qürurluların başını əyərsən. (Zəbur, 18:27)
Dinləyin, qulaq asın, qürurlanmayın, çünki Rəbb danışdı... (Yeremya, 13:15)
Təvazökarlara ədalət yolunda öndərlik edər, Öz yolunu öyrədər onlara. (Zəbur, 25:9)
Rəbb istehza edənlərə istehza edər, amma təvazökarlara lütf edər. (Süleymanın məsəlləri, 3:34)
... Rəbb deyir ki, "Nə vaxtadək təvazökar olmağı rədd edəcəksən?..”. (Misirdən çıxış, 10:3)
Musa yer üzündə yaşayan hər kəsdən daha təvazökar idi. (Səhrada saylar, 12:3)
Təvazökarları xilas edər, qürurluları gözləyər, qürurunu qırarsan. (2 Şamuel, 22:28)
... Təvazökar bir yol tutdu... Önümdə necə təvazökar davrandığını gördünmü? Bu təvazökarlığından ötrü həyatı boyunca Mən də onu çətinliyə salmayacağam...”. (1 Padşahlar, 21:27, 29)
... Təvazökar olub, Mənə yönəlib dua etsə və pis yollarından dönsə... günahlarını bağışlayıb ölkələrini xoşbəxtliyə qovuşduracağam. (2 Salnamələr, 7:14)
... Rəbb onların təvazökarlıq etdiyini görüncə... belə dedi: "Madam təvazökarlıq etdilər, onları yox etməyəcəyəm...”. (2 Salnamələr, 12:7)
Lakin... özünə edilən bu yaxşılığa yaraşan şəkildə davranmayıb böyükləndi... Qüruru buraxıb təvazökar davranmağa başladılar. Buna görə... Rəbbin qəzəbinə uğramadılar. (2 Salnamələr, 32:25-26)
... Allahı qarşısında son dərəcə təvazökar davrandı. (2 Salnamələr, 33:12)
... Rəbbin qarşısında təvazökarlıq edən atası... (2 Salnamələr, 33:23)
Allahımızın qarşısında təvazökar davranmaq üçün və Ondan özümüzə, uşaqlarımıza, mallarımıza etibarlı bir səfər diləmək üçün orada... oruc elan etdim. (Ezra 8:21)
İnsanlar səni alçaldınca etibarını itirmə, çünki Allah təvazökarları qurtarar. (Əyyub, 22:29)
Halbuki onlar xəstələndikdə mən çula bürünüb, oruc tutub, təvazökar olardım... (Zəbur, 35:13-14)
Sənin qəbul etdiyin qurban təvazökar bir ruhdur, təvazökar və peşman bir qəlbi xor görməzsən ey Allah. (Zəbur, 51:17)
Məzlumlar arasında təvazökar biri olmaq, qürurlularla soyğun malı paylaşmaqdan yaxşıdır. Öyüdə qulaq asan müvəffəqiyyətə çatar, Rəbbə güvənən xoşbəxt olar. (Süleymanın məsəlləri, 16:19-20)
Qəlbdəki qüruru məğlubiyyət, təvazökarlığı isə şərəf izləyər. (Süleymanın məsəlləri, 18:12)
Qəzəbli adam ədavət yaradar, kəmhövsələ adamın üsyanı az olmaz. Qürur insanı hörmətdən salar, təvazökarlıq isə şərəf qazandırar. (Süleymanın məsəlləri, 29:22-23)
Uca və əzəmətli olan, sonsuzluqda yaşayan, adı müqəddəs olan deyir ki, "... Təvazökarlarla, əzilənlərlə birlikdəyəm. Ürəklərini sevindirmək üçün əzilənlərin yanındayam”. (Yeşaya, 57:15)
... "Paltarının üstündən bir də zülmkarlığı geyinən adamdan da nifrət edirəm” belə deyir hər şeyə hakim Rəbb. Buna görə özünüzə diqqət yetirin və xəyanət etməyin. (Malaki, 2:16)
Rəbbin nifrət etdiyi altı şey, iyrəndiyi yeddi şey vardır: Qürurlu gözlər, yalançı dil, günahsız qanı tökən əllər, kələkbaz qəlb, pisliyə aparan ayaqlar, yalan nəfəs alan yalançı şahid və qardaşlar arasında ixtilaf yaradan adam. Qürurun ardından müsibət, qürurlu ruhun ardından da məğlubiyyət gələr. Məzlumlar arasında təvazökar biri olmaq qürurlularla soyğun malı paylaşmaqdan yaxşıdır. (Süleymanın məsəlləri, 6:16-19)
... Qürurlu, təkəbbürlü olanları uzaqlaşdıracağam aralarından... Bir daha lovğalanmayacaqlar. Orada yalnız Mənim adıma sığınan itaətli və təvazökarları buraxacağam. (Sefenya, 3:11-12)
Rəbbdən qorxmaq pislikdən nifrət etmək deməkdir. Qürurdan, təkəbbürdən, pis yoldan, sapqın ağızdan nifrət edirəm. (Süleymanın məsəlləri, 8:13)
Kibirdən ancaq qovğa çıxar, öyüd dinləyən isə müdrikdir. (Süleymanın məsəlləri, 13:10)
Onlar acı nədir bilməzlər, bədənləri sağlam və kökdür. Başqalarının dərdini bilməz, onlar kimi əziyyət çəkməzlər. Buna görə qürur onların boyunbağısı, azğınlıq onları bürüyən bir geyim kimidir. Köklükdən gözləri çölə çıxar, içləri pislik qazanı kimi qaynayar. İnsanlarla əylənər, pis niyyətlə danışar, təpədən baxar, təzyiqlə təhdid edərlər. Göylərə qarşı ağızlarını açarlar, boş sözləri yer üzünü gəzər. (Zəbur, 73:4-9)
Rəbb qürurlunun evini yıxar... Həyat verən nəsihətləri dinləyən müdriklərin arasında yerləşər. (Süleymanın məsəlləri, 15:25, 31)
Təkəbbürlü baxışlar və qürurlu qəlb pislərin çırası və günahıdır. (Süleymanın məsəlləri, 21:4)
Bir hadisənin sonu başlanğıcından yaxşıdır. Səbirli qürurludan yaxşıdır. (Vaiz, 7:8)
Çünki hər şeyə hakim Rəbb o gün qürurluları, kibirliləri, özünü bəyənmişləri alçaldacaq; insanların qüruru, kibiri yox olacaq, o gün tək Rəbb ucaldılacaq. (Yeşaya, 2:12-13)
... Qürurlu qəlbi, lovğa baxışları üzündən cəzalandıracağam. (Yeşaya, 10:12)
Rəbb deyir ki, "Pisliyinə görə dünyanı, günahlarına görə pisləri cəzalandıracağam. Kibirlilərin təkəbbürünü sona çatdırıb zalımların qürurunu qıracağam”. (Yeşaya, 13:11)
Lakin güclənəndə özünü fəlakətə sürüyən bir qürura qapıldı. Allahı Rəbbə xəyanət etdi... (2 Salnamələr, 26:16)
Amma atalarımız qürura qapıldı; dikbaşlıq edib buyruqlarına uymadılar. Söz dinləmək istəmədilər, aralarında göstərdiyin möcüzələri unutdular. Dikbaşlıq etdilər, köhnə köləlik həyatlarına dönmək üçün özlərinə bir öndər tapıb baş qaldırdılar... (Nehemya, 9:16-17)
Qulaqlarına danışar, bildirişi ilə onları qorxudar; onları etdikləri pislikdən çevirmək, qürurdan uzaq tutmaq, canlarını quyudan, həyatlarını ölümdən qurtarmaq üçün. (Əyyub, 33:16-18)
Pislərin qüruru üzündən insanlar fəryad edir... (Əyyub, 35:12)
Onlara etdiklərini, qürura qapılıb üsyan etdiklərini bildirər. Öyüdünü dinlədər, pislikdən dönmələrini buyurar. Əgər dinləyib Ona qulluq etsələr, qalan günlərini bolluq, illərini rahatlıq içində keçirərlər. Amma dinləməsələr, ölər və dərs almadan yox olarlar. (Əyyub, 36:9-12)
Pislər qürurla məzlumları ovlayır, məzlumlar pislərin qurduğu tələyə düşür. Pis insan içindəki istəklərlə öyünər... Özünü bəyənmiş pis insan Allaha yönəlməz... Elə ucadır ki Sənin hökmlərini pislər anlaya bilməz, düşmənini kiçildər. (Zəbur, 10:2-5)
Nə xoş Rəbbə güvənən insana; qürurluya və yalana yönələnə meyl etməyənə. (Zəbur, 40:4)
Qüdrəti ilə sonsuza qədər hökmranlıq edər... Baş qaldıranlar qürura qapılmasın! (Zəbur, 66:7)
... Necə qürurlanıb böyükləndiyini, özünü nə cür bəyəndiyini, qürurlanıb kibirləndiyini, öyünüb özünü çəkdiyini eşitdik. "Təkəbbürünü bilirəm" deyir Rəbb, "Boş yerə öyünür, etdikləri də boş yerədir”. (Yeremya, 48:29-30)
... Güclülərin qüruruna son verəcəyəm... Qorxu gəlincə xoşbəxtlik axtaracaq, amma tapa bilməyəcəklər. (Yezekel, 7:24-25)
Bacın Sodomun günahı bu idi: Özü də, qızları da qürurlu idi, çörəyə doymuşdular, önəm verməzdilər. Düşkünə, yoxsula kömək əlini uzatmadılar... Əxlaqsızlığının və etdiyin iyrənc işlərin nəticələrinə qatlaşacaqsan. Rəbb belə deyir. (Yezekel, 16:49, 58)
... Hakim Rəbb belə deyir: "Qürura qapılıb “Mən Allaham, dənizlərin köksündə, Allahın taxtında otururam” dedin. Özünü Allah sandın, halbuki sən Allah deyil, insansan”. (Yezekel, 28:2)
... Qüruru özünə qarşı şahidlik edir; bütün bunlara baxmayaraq yenə də dönmürlər. Mən Allahları Rəbbi, axtarmırlar Məni. (Huşə, 7:10)
Onları müqəddəs qanununa dönmələri üçün xəbərdar etdinsə də, qürura qapılaraq buyruqlarına qarşı gəldilər. Qaydalarını tapdalayıb günah işlədilər. Halbuki kim qaydalarına bağlı qalsa, həyat tapar. İnadla Sənə arxa çevirdilər, dinləmək istəmədilər. (Nehemya, 9:29)
Öyünənlərə "Öyünməyin artıq!" dedim; pislərə, "Qaldırmayın başınızı! Qaldırmayın başınızı! Təpədən danışmayın!" Çünki nə şərqdən, nə qərbdən, nə də səhradakı dağlardan gələr hökm. Hakim ancaq Allahdır, birini alçaldar, birini yüksəldər. (Zəbur, 75:4-7)
Yox edərəm dostunu gizli incidəni, dözə bilmərəm təpədən baxan qürurlu insana. (Zəbur, 101:5)
Ya Rəbb, qəlbimdə qürur yoxdur, gözüm yüksəklərdə deyil... (Zəbur, 131:1)
Qürurlu, təkəbbürlü və istehza edən: Bunlar ixtisar olunmuş insanın adlarıdır. (Süleymanın məsəlləri, 21:24)
Artıq böyük danışmayın, ağzınızdan kibirli sözlər çıxmasın. Çünki Rəbb hər şeyi bilən Allahdır; Odur davranışları ölçən. (1 Şamuel, 2:3)

 

 

Tövratda qəzəbi yenmək

Tez hirslənmə, çünki qəzəb ağılsızların köksünə sığınar. (Vaiz, 7:9)
Gec hirslənən ağıllıdır, tez əsəbiləşən axmaqlığını göstərər. (Süleymanın məsəlləri, 14:29)
Tez hirslənən axmaq kimi davranar... (Süleymanın məsəlləri, 14:17)
İdarəçinin hirsi sənə qarşı alovlansa, yerindən tərpənmə; çünki soyuqqanlılıq böyük səhvləri önləyər. (Vaiz, 10:4)
Gizli verilən hədiyyə hirsi... yatırar. (Süleymanın məsəlləri, 21:14)
Lağ edənlər şəhərləri beləcə qarışdırar, müdriklər isə hirsi yatırar. Müdrik adamla mübahisə edən axmaq hirslənər, istehza edər və rahatlıq verməz. (Süleymanın məsəlləri, 29:8-9)
Qəzəbli adam ədavət yaradar, kəmhövsələ adamın üsyanı az olmaz. (Süleymanın məsəlləri, 29:22)
... Hirslənib kədərlənmə işi yolunda olanlara; pis məqsədlərinə qovuşanlara hirslənməkdən çəkin, burax qəzəbi, kədərlənmə; bu, səni yalnız pisliyə aparar. Çünki pislərin kökü kəsiləcək, amma Rəbbə ümid bağlayanlar ölkəni miras alacaq. (Zəbur, 37:7-9)
Çünki  südü döyüncə necə kərə yağı... çıxırsa, qəzəbi qurdalayınca da qovğa çıxar. (Süleymanın məsəlləri, 30:33)
Kəmhövsələ adamla yoldaşlıq etmə; tez hirslənənlə yola çıxma. Yoxsa onun yollarına alışıb özünü tələyə düşürərsən. (Süleymanın məsəlləri, 22:24-25)
Qəzəb zalım, hiddət azğındır... (Süleymanın məsəlləri, 27:4)
Axmaq əsəbiləşdiyini dərhal biruzə verər, amma ehtiyatlı olan alçaldılmağa önəm verməz. (Süleymanın məsəlləri, 12:16)
Gizli niyyətlərinə ortaq olmaram, yığıncaqlarına qatılmaram. Çünki hirslənincə adam öldürdülər, ürəkləri istəyincə inəkləri şikəst etdilər. Lənət olsun qəzəblərinə, çünki şiddətlidir. Lənət olsun qəzəblərinə, çünki zülmlə doludur. (Yaradılış, 49:6-7)
Pislik edənlərə hirslənib kədərlənmə... (Zəbur, 37:1)

 

 

Tövratda bağışlamaq

Nifrət çəkişməni qızışdırar, sevgi hər günahı bağışlayar. (Süleymanın məsəlləri, 10:12)
Ağıllı adam səbirlidir, qüsurları xoş görməsi ona şərəf qazandırar. (Süleymanın məsəlləri, 19:11)
Sevgi istəyən adam günahları bağışlayar, qeybət edən isə can dostlarını ayırar. (Süleymanın məsəlləri, 17:9)
"Mənə etdiyini mən də ona edəcəyəm, əvəzini verəcəyəm mənə etdiyini" demə. (Süleymanın məsəlləri, 24:29)
Sevgi və bağlılıq günahları bağışladar, Rəbb qorxusu insanı pislikdən uzaqlaşdırar. (Süleymanın məsəlləri, 16:6)
Qisas almayacaqsan… Kin saxlamayacaqsan. Qonşunu özün kimi sevəcəksən... (Levililər, 19:18)

 

 

Tövratda şəfqət və mərhəmət

Qonşunu xor görmək günahdır, nə xoş məzluma lütf edənə! (Süleymanın məsəlləri, 14:21)
Möhtacı əzən, özünü Yaradanı xor görən deməkdir. Yoxsula acıyan isə Yaradanı ucaldar. (Süleymanın məsəlləri, 14:31)
Düşmənin acıbsa, doyur; susayıbsa, su ver. Bunu etməklə ona xəcalət verərsən və Rəbb səni mükafatlandırar. (Süleymanın məsəlləri, 25:21-22)
Allahınız Rəbbin sizə verəcəyi ölkənin hər hansı bir şəhərində yaşayan qardaşlarınızdan biri yoxsuldursa, qəlbinizi qatılaşdırmayın, yoxsul qardaşınıza xəsis davranmayın. (Qanunun təkrarı, 15:7)
Zəifin, yetimi müdafiə edin; məzlumun, yoxsulun haqqını axtarın. Zəifi, yoxsulu qurtarın, onları pislərin əlindən azad edin. (Zəbur, 82:3-4)
Hər şeyə hakim Rəbb deyir ki, "Həqiqi ədalətlə mühakimə edin; bir-birinizə sevgi və mehribanlıq göstərin. Dul qadına, yetimə, qəribə, yoxsula təzyiq etməyin. Ürəyinizdə bir-birinizə qarşı pislik hazırlamayın". (Zəkəriyyə, 7:9-10)
Səxavətli qadın məzluma qollarını açar, yoxsula əlini uzadar. (Süleymanın məsəlləri, 31:20)
"Əgər yoxsulların diləyini geri çevirdimsə, dul qadının ümidini kəsdimsə, çörəyimi tək yeyib yetimlə paylaşmadımsa, gəncliyimdən bəri yetimi ata kimi böyütmədimsə, doğulduğumdan bəri dul qadına yol göstərmədimsə, geyimi olmadığı üçün can verən birini və ya  örtüsü olmayan bir yoxsulu görüb qoyunlarımın yunu ilə isitmədimsə… Məhkəmədə sözümün keçdiyini bilərək yetimə əl qaldırdımsa, qolum çiynimdən düşsün, qol sümüyüm qırılsın. Çünki Allahdan gələcək bəladan qorxuram, Onun əzəmətindən ötrü belə bir şey edə bilmərəm. (Əyyub, 31:16-23)
Nə xoş yoxsulu düşünənə! Rəbb qurtarar onu pis gündə. (Zəbur, 41:1)
Yoxsulu əzən yoxsul, məhsulu xarab edən leysan yağış kimidir. (Süleymanın məsəlləri, 28:3)
Yoxsula verən möhtac olmaz, yoxsulu görməməzlikdən gələn isə bir çox lənətə uğrayar. (Süleymanın məsəlləri, 28:27)
Yoxsulun fəryadına qulağını tıxayanın fəryadına cavab verilməyəcək. (Süleymanın məsəlləri, 21:13)
Comərd olan müqəddəs hesab edilər, çünki yeməyini yoxsullarla paylaşar. (Süleymanın məsəlləri, 22:9)
Yeməyinizi acla paylaşmaq deyilmi? Sığınacaqsız yoxsulları evinizə alıb, çılpaq gördüyünüzü geydirib yaxınlarınızdan köməyinizi əsirgəməsəniz, işığınız dan kimi ağaracaq, tez şəfa tapacaqsınız. Doğruluğunuz önünüzdən gedəcək, Rəbbin ucalığı ardındakı qüvvət olacaq. (Yeşaya, 58:7-8)
Aclar uğrunda özünüzü fəda edib yoxsulların ehtiyacını qarşılasanız, işığınız qaranlıqda parlayacaq, qaranlığınız günorta kimi işıq saçacaq. Rəbb həmişə sizə yol göstərəcək, quraq torpaqlarda sizi doyurub gücləndirəcək. Yaxşı sulanmış bağça kimi, tükənməz su qaynağı kimi olacaqsınız. (Yeşaya, 58:10-11)
Qəribə və ya yetimə haqsızlıq etməyəcəksiniz. Dul qadının geyimini girov götürməyəcəksiniz… Tarlanızdakı əkini biçəndə gözdən qaçan bir ovuc olsa, götürmək üçün geri dönməyin. Onu qəribə, yetimə, dul qadına buraxın. Belə ki, Allahınız Rəbb əl atdığınız hər işdə sizi müqəddəs hesab etsin. Zeytun ağaclarınızı döyüb məhsulunu yığdığınızda, budaqlarda qalanı yığmaq üçün geri dönməyəcəksiniz. Qalanları qəribə, yetimə, dul qadına buraxacaqsınız. Yığımda artıq qalan üzümlərə görə geri dönməyəcəksiniz. Qəribə, yetimə, dul qadına buraxacaqsınız. (Qanunun təkrarı, 24:17-21)
… Qəriblərə, yetimlərə və dul qadınlara verəcəksiniz. Belə ki, onlar da şəhərlərinizdə yeyib doysunlar. Sonra Allahınız Rəbbə "Mənə buyurduğun kimi... qəriblərə, yetimlərə və dul qadınlara verdim" deyəcəksiniz, "Buyruqlarından ayrılmadım, heç birini unutmadım". (Qanunun təkrarı, 26:12-13)
Yaxşılıq etməyi öyrənin, ədaləti güdün, zalımı yola gətirin, yetimin haqqını verin, dul qadını müdafiə edin". (Yeşaya, 1:17)
Kor olanı yoldan sapdırana lənət olsun!... Qəribə, yetimə, dul qadına haqsızlıq edənə lənət olsun! Bütün xalq "Amin!" deyəcək. (Qanunun təkrarı, 27:18-19)
Zəifləri gücləndirmədiniz, xəstələri sağaltmadınız, yaralıların yarasını sarımadınız. Yolunu səhv salanları geri gətirmədiniz, itənləri axtarmadınız. Ancaq sərtlik və şiddətlə onlara hakim oldunuz. (Yezekel, 34:4)
Əgər həyatınızı və tətbiqlərinizi həqiqətən düzəldib, bir-birinizə qarşı ədalətli davranıb, qəribə, yetimə, dula haqsızlıq etməyib burada günahsız qanı axıtmaz… Burada sonsuza qədər atalarınıza vermiş olduğum ölkədə qalmağınızı təmin edərəm. (Yeremya, 7:5-7)
Yoxsullardan ədaləti əsirgəmək… düşkünlərin haqqını əlindən almaq, dulların dalınca düşmək (yoldan çıxarmaq), yetimlərin malını yağmalamaq üçün haqsız hökm verənlərin, ədalətsiz qanunlar çıxaranların vay halına! (Yeşaya, 10:1-2)
… Günahı bu idi: Özü də, qızları da qürurlu idi, çörəyə doymuşdular, önəm verməzdilər. Düşkünə, yoxsula kömək əlini uzatmadılar… (Yezekel, 16:49-50)
Mərhəmət qoydu onları əsir alanların qəlbinə. (Zəbur, 106:46)
Hər şeyə gücü çatan Allah, adamın qəlbinə sizə qarşı mərhəmət qoysun… (Yaradılış, 43:14)
... Ac olana çörəyini verər, çılpağı geydirər. (Yezekel, 18:7)
Kökəlib parladılar, etdikləri pisliklərlə sərhədi aşdılar. Qazana biləcəkləri halda yetimin tələbinə baxmır, yoxsulun haqqını müdafiə etmirlər. (Yeremya, 5:28)
Ölkə xalqı təzyiq işlətdi, soyğunçuluq etdi. Düşkünə, yoxsula təzyiq etdi, qəribə haqsız yerə pis davrandı. (Yezekel, 22:29)
Yetimlərin, dul qadınların haqqını güdər. Qəribləri sevər, onlara yemək, geyəcək verər. Siz də qəribləri sevəcəksiniz. (Qanunun təkrarı, 10:18-19)
Ona əfəndilik etməyəcək, sərt davranmayacaqsan. Allahından qorxacaqsan. (Levililər, 25:43)

 

 

Tövratda ədalətlə hökm etmək, haqqı müdafiə etmək

Hər şeyə hakim Rəbb deyir ki, "Həqiqi ədalətlə mühakimə edin; bir-birinizə sevgi və mehribanlıq göstərin". (Zəkəriyyə, 7:9)
Ey insanlar, Rəbb yaxşı olanı sizə bildirdi; ədalətli davranmağınızdan, sədaqəti sevməyinizdən və təvazökarlıqla yolunda getməyinizdən başqa Allahınız Rəbb sizdən nə istədi? (Mikeya, 6:8)
"Çünki Mən Rəbb ədaləti sevirəm, nifrət edirəm soyğun və haqsızlıqdan. Sözümdə durub layiq olduqlarını verəcək, onlarla əbədi bir razılaşma edəcəyəm. (Yeşaya, 61:8)
Doğru adam yoxsulların haqqını verər, pis adam haqq və hüququn  nə olduğunu bilməz. (Süleymanın məsəlləri, 29:7)
Yoxsulları ədalətlə idarə edən şahın taxtı həmişə təhlükəsiz olar. (Süleymanın məsəlləri, 29:14)
Doğru və ədalətli olanı edərək yolumda getməyi oğullarına və soyuna buyursun deyə İbrahimi seçdim... (Yaradılış, 18:19)
Qüsursuz həyat sürən, ədalətli davranan, ürəkdən həqiqəti söyləyən. Böhtan atmaz, dostuna zərər verməz, qonşusuna yalan danışmaz beləsi. (Zəbur, 15:2-3)
(Rəbb) doğruluğu, ədaləti sevər, Rəbbin sevgisi yer üzünü doldurar. (Zəbur, 33:5)
Doğrunun ağzından müdriklik axar, dilindən ədalət damlayar.  Allahın qanunu qəlbindədir, ayaqları sürüşməz. (Zəbur, 37:30-31)
... Mühakimə edərkən ədalətlisən. (Zəbur, 51:4)
... Düzgünlüklə, məzlum qullarını ədalətlə mühakimə etsin! Dağlar, təpələr xalqa ədalətlə xoşbəxtlik gətirsin! Məzlumlara haqqını versin, yoxsulların uşaqlarını qurtarsın... (Zəbur, 72:2-4)
Nə xoş ədalətə uyanlara, davamlı doğru olanı edənlərə! (Zəbur, 106:3)
Nə xoş əliaçıq olan, borc verən, işlərini ədalətlə icra edən insana! Əsla sarsılmaz, sonsuza qədər xatırlanar doğru insan. (Zəbur, 112:5-6)
Ədalətli olanların addımlarını qoruyar, sadiq qullarının yolunu güdər. Onda anlayarsan hər yaxşı yolu və nəyin doğru, haqlı və ədalətli olduğunu. (Süleymanın məsəlləri, 2:8-9)
Pislər ədalətdən anlamaz, Rəbbə yönələnlər isə hər yönü  ilə anlayar. (Süleymanın məsəlləri, 28:5)
Doğruların qanunları ədalətli, pislərin öyüdləri aldadıcıdır. (Süleymanın məsəlləri, 12:5)
Allah buyruqlarını şahın ağzı ilə açıqlayar, buna görə şah ədaləti tapdalamamalıdır. Şahlar pislikdən iyrənər, çünki taxtın zəmanəti ədalətdir. Şah doğru söyləyəndən razı qalar, dürüst danışanı sevər. (Süleymanın məsəlləri, 16:10-13)
Pis adam ədaləti sapdırmaq üçün gizlicə rüşvət alar. (Süleymanın məsəlləri, 17:23)
Rəbb Özünə qurban verilməsindən çox doğruluğun və ədalətin yerinə yetirilməsini istəyər. (Süleymanın məsəlləri, 21:3)
Ədalətli olan pisin evini diqqətlə gözləyər və pisləri müsibətə uğradar. (Süleymanın məsəlləri, 21:12)
Ədalətlə idarə edən şah ölkəsinə dəstək olar... Yoxsulları ədalətlə idarə edən şahın taxtı həmişə təhlükəsiz olar. (Süleymanın məsəlləri, 29:4, 14)
Hökmdarın gözünə girmək istəyən çoxdur, amma Rəbbdir insanı ədalətə çatdıran. Doğrular haqsızlardan iyrənər, pislər də dürüst yaşayanlardan. (Süleymanın məsəlləri, 29:26-27)
Ağzını aç və ədalətlə mühakimə et; məzlumun, yoxsulun haqqını müdafiə et. (Süleymanın məsəlləri, 31:9)
Yaxşılıq etməyi öyrənin, ədaləti güdün, zalımı yola gətirin, yetimin haqqını verin, dul qadını müdafiə edin. (Yeşaya, 1:17)
Rəbb belə deyir: "Ədalətli və doğru olanı qoruyub yerinə yetirin..." (Yeşaya, 56:1)
Əgər həyatınızı və işlərinizi həqiqətən düzəldib bir-birinizə qarşı ədalətli davransanız... (Yeremya, 7:5-7)
"Dünyada yaxşılıq edən, ədalət və doğruluğu qoruyan, Mən Rəbb olduğumu anlamaqla və Məni tanımaqla öyünsün öyünən. Çünki Mən bunlardan xoşlanıram" deyir Rəbb. (Yeremya, 9:24)
Rəbb belə deyir...: "Hər gün ədaləti tətbiq edin, soyğuna uğramış adamı zalımın əlindən qurtarın..." (Yeremya, 21:12)
Rəbb deyir ki: "Ədalətli və doğru olanı edin. Soyğuna uğrayanı zalımın əlindən qurtarın. Qəribə, yetimə, dula haqsızlıq etməyin, şiddətə əl atmayın. Burada günahsız qanı tökməyin". (Yeremya, 22:3)
Mühakimə edərkən haqsızlıq etməyəcəksən. Yoxsula üstünlük verməyəcək, güclünü himayə etməyəcəksən. Qonşunu ədalətlə mühakimə edəcəksən. (Levililər, 19:15)
… Mühakimələrdə ədalətlə hökm verin. Mühakimə edərkən heç kimi himayə etməyin; kiçiyə də, böyüyə də eyni gözlə baxın. Heç kimdən qorxmayın... (Qanunun təkrarı, 1:17-18)
... "Bu şah müdrikliklə hökmranlıq edəcək, ölkədə ədalətli və doğru olanı edəcək". (Yeremya, 23:5)
Amma pis adam etdiyi pislikdən dönüb ədalətli və doğru olanı etsə, canını qurtaracaq. (Yezekel, 18:27)
Pis adam etdiyi pislikdən dönüb ədalətli və doğru olanı etsə, etdiyi bu işlərlə yaşayacaq. (Yezekel, 33:19)
Hakim Rəbb belə deyir: "Bəsdir artıq... Zülmü, təzyiqi buraxın. Ədalətli və doğru olanı edin..." (Yezekel, 45:9)
Buna görə Allahına dön sən, sevgi və ədalətə sarıl... (Huşə, 12:6)
... Məhkəmədə ədaləti qoruyun... (Amos, 5:15)
... Ədalət su kimi, düzgünlük çay kimi davamlı axsın. (Amos, 5:24)
Etməyiniz lazım olanlar bunlardır: Bir-birinizə həqiqəti söyləyin, şəhər qapılarınızda xoşbəxtliyi təmin edən həqiqi ədalətlə mühakimə edin, qəlbinizdə bir-birinizə qarşı pislik hazırlamayın, yalan yerə and içməkdən iyrənin. Çünki Mən bütün bunlardan nifrət edirəm" belə deyir Rəbb. (Zəkəriyyə, 8:16-17)
"Yalan xəbər daşımayacaqsınız. Haqsız yerə şahidlik edib pis adama tərəf çıxmayacaqsınız. Pislik edən camaatı izləməyəcəksiniz. Bir mühakimədə çoxluğun xeyrinə danışıb ədaləti sapdırmayacaqsınız. Məhkəmədə yoxsulu himayə etməyəcəksiniz. Məhkəmədə yoxsula qarşı ədaləti sapdırmayacaqsınız. Yalandan uzaq durub, günahsız və doğru adamı öldürməyəcəksiniz. Çünki Mən pis adamı bağışlamaram. Rüşvət almayacaqsınız. Çünki rüşvət görəni kor edər, haqlını haqsız çıxarar". (Misirdən çıxış, 23:1-8)
... İki adam arasında düzgünlüklə mühakimə edər. (Yezekel, 18:8)
... Ədalətli olmalı deyilsinizmi?... Mənə Rəbbin ruhu, güc, ədalət və cəsarət verildi. Ədalətdən nifrət edən, doğruları təhrif edən (idarəçilər)... yaxşı dinləyin. (Mikeya, 3:1, 8-9)
Ədalətlə mühakimə edən, iddiasını dürüst müdafiə edən yoxdur. Mənasız sözlərə güvənib yalan danışırlar. Fəsada hamilə qalıb pislik doğarlar. (Yeşaya, 59:4)
Xoşbəxtlik yolunu bilməzlər, izlədikləri yolda ədalət yoxdur. Özlərinə əyri yollar düzəltdilər, o yoldan gedənlərin heç biri xoşbəxtliyin nə olduğunu bilməz. Deyirlər ki, "Buna görə ədalət bizdən uzaqdır, düzgünlük bizə çatmır. İşıq gözləyirik, təkcə qaranlıq var; işıltı gözləyib qatı qaranlıqda gedirik... Ədalət gözləyirik, ortada yoxdur; qurtuluş gözləyirik, bizdən uzaqdır. (Yeşaya, 59:8-9, 11)
Allahınız Rəbbin sizə verəcəyi şəhərlərdə hər oymağınız üçün hakimlər, idarəçilər təyin edəcəksiniz. Onlar xalqı həqiqi ədalətlə mühakimə edəcəklər. Mühakimə edərkən haqsızlıq etməyəcək, heç kimi himayə etməyəcəksiniz. Rüşvət almayacaqsınız. Çünki rüşvət müdrik adamın gözlərini kor edər, haqlını haqsız çıxarar. (Qanunun təkrarı, 16:18-19)
Rəbb... ədaləti və doğruluğu gətirməyin üçün səni padşah etdi. (1 Padşahlar, 10:9)
... Davud xalqına düzgünlük və ədalət gətirdi. (1 Salnamələr, 18:14)
Şah qanunları bilən müdrik adamlarla görüşdü. Çünki şahın qanunları və ədaləti bilən kəslərə məsləhətləşməsi ənənədən idi. (Ester, 1:13)
Doğruluğu libas kimi geyindim, ədalət cübbəm və sarığım idi sanki. Korlara göz, çolaqlara ayaq idim. Yoxsullara atalıq edər, qəribin mühakiməsini boynuna götürərdim. (Əyyub, 29:14-16)
Ağıl yaşda deyil, başdadır. Ədaləti anlamaq yaşa baxmaz. (Əyyub, 32:9)
Ədaləti boşa çıxaracaqsan? Özünü haqlı çıxarmaq üçün məni günahlandıracaqsan? (Əyyub, 40:8)
... Bunların yerinə ədalətli bir rəhbərlik üçün müdriklik istədin; istəyini yerinə yetirəcəyəm... (1 Padşahlar, 3:11-12)
Yoxsulları ədalətlə mühakimə edəcək, yer üzündə əzilənlər üçün dürüst hökm verəcək. Dünyanı ağzının dəyənəyi ilə cəzalandıracaq, pisləri nəfəsi ilə öldürəcək. Davranışının təməli ədalət və sədaqət olacaq. (Yeşaya, 11:4-5)
... Sevgiyə söykənən bir rəhbərlik qurulacaq... Sədaqətlə padşahlıq edəcək. Mühakimə edərkən ədaləti axtaracaq, doğru olanı etməkdə iti davranacaq. (Yeşaya, 16:4-5)
Bax, şah düzgünlüklə şahlıq edəcək, öndərlər ədalətlə idarə edəcək. Onda ədalət çölə qədər yayılacaq, düzgünlük meyvə bağçasında yer tapacaq. Doğruluğun məhsulu xoşbəxtlik, nəticəsi davamlı hüzur və güvən olacaq. (Yeşaya, 32:1, 16-17)
Budur, özünə dəstək olduğum, könlümün razı olduğu seçdiyim qulum! Ruhumu onun üzərinə qoydum. Ədaləti xalqlara çatdıracaq. Qışqırıb çağırmayacaq, küçədə səsini yüksəltməyəcək. Əzilmiş qamışı qırmayacaq, tüstüləyən fitili söndürməyəcək. Ədaləti sədaqətlə çatdıracaq. Yer üzünə ədaləti gətirənə qədər ümid və cəsarətini itirməyəcək. Kənar xalqlar onun qanununa ümid bağlayacaq. (Yeşaya, 42:1-5)
Yoxsullardan ədaləti əsirgəmək, xalqımın düşkünlərinin haqqını əlindən almaq... Yetimlərin malını yağmalamaq üçün haqsız qərarlar verənlərin, ədalətli olmayan qanunlar çıxaranların vay halına! (Yeşaya, 10:1-2)
... Şəhər meydanlarını araşdırın. Əgər ədalətli davranan, həqiqəti axtaran bir adam tapsanız, bu şəhəri bağışlayacağam. (Yeremya, 5:1)
Ey idarəçilər, həqiqətən ədalətli hökm verirsiniz? Doğru mühakimə edirsiniz insanları? Xeyr! Həmişə haqsızlıq hazırlayırsınız içinizdə, zülm saçır əlləriniz yer üzünə. (Zəbur, 58:1-2)
Allah ona belə dedi: "Madam özün üçün uzun ömür, zənginlik və düşmənlərinin ölümünü istəmədin, bunların yerinə ədalətli bir rəhbərlik üçün müdriklik istədin; istəyini yerinə yetirəcəyəm. Sənə elə bir müdriklik və duyğu dolu bir qəlb verəcəyəm ki, bənzəri nə səndən əvvəlkilərdə görülmüşdür, nə də səndən sonrakılarda görüləcək... Hər kəs ədalətli bir rəhbərlik üçün Süleymanın Allahdan gələn müdrikliyə sahib olduğunu anladı. (1 Padşahlar, 3:11-12, 28)
Ədalət yenə düzgünlük üzərinə qurulacaq, qəlbi təmiz olan hər kəs ona uyacaq. (Zəbur, 94:15)
Ey ədaləti sevən güclü şah, bərabərliyi sən gətidrin... Doğru və ədalətli olanı sən etdin. (Zəbur, 99:4)
Müvəffəqiyyətə aparan tərbiyəni əldə edib doğru, haqlı və ədalətli olanı etmək təmiz adamı ehtiyatlı, gənc adamı bilikli və fərasətli etmək üçündür. (Süleymanın məsəlləri, 1:3-4)
Pisi müdafiə etmək də, günahsızdan ədaləti əsirgəmək də yaxşı deyil. (Süleymanın məsəlləri, 18:5)
Niyyəti pis şahid ədalətlə əylənər, pislərin ağzı fəsadla bəslənər. (Süleymanın məsəlləri, 19:28)
"Mühakimə edərkən, uzunluq və maye ölçərkən, ağırlıq çəkərkən haqsızlıq etməyin. Doğru tərəzidən, ağırlıq daşından, efa və hindən istifadə edin… Qayda və qanunlarımın hamısına tabe olub onları yerinə yetirəcəksiniz. Rəbb Mənəm."  (Levililər, 19:35-37)

 

 

Tövratda xeyirxahlıq

Sizdən nifrət edən adamın ulağını yükün altında çökdüyünü görsəniz, öz halına buraxıb getməyəcək və ona kömək edəcəksiniz. (Misirdən çıxış, 23:5)
Bir qardaşın yoxsullaşıb möhtac olsa, ona kömək etməlisən. Aranızda bir qərib və ya qonaq kimi yaşayacaq. (Levililər, 25:35)
Qardaşının ulağını, geyimini və ya itirdiyi başqa bir şeyini gördükdə eyni şəkildə davranacaqsan. Görməməzlikdən gəlməyəcəksən. Qardaşının ulağını və ya malını yolda qaldığını gördükdə görməməzlikdən gəlmə. Heyvanı ayağa qaldırmaq üçün qəti şəkildə qardaşına kömək edəcəksən. (Qanunun təkrarı, 22:3-4)
… Belə ki, yoxsul qardaşınıza qarşı xəsis davranıb ona kömək etməkdən qaçmayasınız. Yoxsul qardaşınız sizdən Rəbbə şikayətlənə bilər, siz də günah işləmiş olarsınız. Ona çox verin, verərkən qəlbinizdə istəksizlik olmasın. Buna görə Allahınız Rəbb bütün işlərinizdə və əl atdığınız hər şeydə sizi müqəddəs hesab edəcək. Ölkədə həmişə yoxsullar olacaq. Buna görə ölkənizdə yaşayan qardaşlarınıza, yoxsullara, ehtiyacı olanlara əliaçıq davranmağınızı buyururam". (Qanunun təkrarı, 15:9-11)
Çünki kömək istəyən yoxsulu, dəstəyi olmayan yetimi qurtarardım. Ölməkdə olanın xeyir-duasını alıb dul qadının ürəyini sevinclə coşdurardım. Doğruluğu geyim kimi geyindim, ədalət cübbəm və sarığım idi sanki. Korlara göz, çolağa ayaq idim. Yoxsullara atalıq edib qəribin mühakiməsini üzərimə götürərdim. (Əyyub, 29:12-16)
Çünki O, məzlumun çəkdiyi çətinliyi xəfifə almadı, ondan iyrənmədi, üz çevirmədi; Özünü köməyə çağıranda ona qulaq asdı. (Zəbur, 22:24)
Hər kəs qonşusuna kömək edir, qardaşına "Güclü ol" deyir. (Yeşaya, 41:6)
Yeməyinizi acla paylaşmalısınız, deyilmi? Sığınacaqsız yoxsulları evinizə gətirib, çılpaq gördüyünüzü geydirib, yaxınlarınızdan köməyinizi əsirgəməsəniz, işığınız dan kimi ağaracaq, tez şəfa tapacaqsınız… (Yeşaya, 58:7-8)
Bacın Sodomun günahı bu idi: Özü də, qızları da qürurlu idi, çörəyə doymuşdular, önəm verməzdilər. Düşkünə, yoxsula kömək əlini uzatmadılar. (Yezekel, 16:49)
Hər gün insanlar Davuda kömək etməyə gəlirdilər... (1 Salnamələr, 12:22)
... Böyük-kiçik bütün qardaşlarına hədiyyələri paylamaqda... sədaqətlə kömək etdilər. (2 Salnamələr, 31:15)

 

 

Tövratda yaxşılıq etmək, pislikdən çəkinmək

Pislikdən çəkinin, yaxşılıq edin; xoşbəxtliyi məqsəd bilin, ardınca gedin. (Zəbur, 34:14)
Dul qadına, yetimə, qəribə, yoxsula təzyiq etməyin. Ürəyinizdə bir-birinizə qarşı pislik hazırlamayın. (Zəkəriyyə, 7:10)
Pisliyə deyil, yaxşılığa yönəlin ki, yaşayasınız; beləcə, dediyiniz kimi Rəbb, hər şeyə hakim Allah sizinlə olar. (Amos, 5:14)
Pislikdən qaç, yaxşılıq et; sonsuz həyata qovuşarsan. (Zəbur, 37:27)
Özünü müdrik biri olaraq görmə, Rəbbdən qorx, pislikdən uzaq dur. Beləcə, bədənin sağlamlıq və fərahlıq tapar. (Süleymanın məsəlləri, 3:6-8)
Yaxşılığı məqsəd bilən uğur qazanar, pisliyi məqsəd bilən isə pisliyə uğrayar. Doğru adamın işləri həyat ağacının meyvəsinə bənzəyir, müdrik adam insanları qazanar. (Süleymanın məsəlləri, 11:27, 30)
Pislik hazırlayan yolunu itirməzmi? Halbuki yaxşılıq hazırlayan sevgi və sədaqət qazanar. (Süleymanın məsəlləri, 14:22)
Pislikdən nifrət edin, yaxşılığı sevin... (Amos, 5:15)
Müdrik adam qorxduğu üçün pislikdən uzaqlaşar, ağılsız isə böyüklük edib özünə güvənər. (Süleymanın məsəlləri, 14:16)
Günah  pis insana qəlbinin dərinliyindən pıçıldayar: Allah qorxusu yoxdur onda. Özünü elə bəyənir ki, günahını görməz, ondan iyrənməz. Ağzından pislik və yalan axar, ağıllanmaqdan, yaxşılıq etməkdən imtina etmişdir. Yatağında belə fitnə düşünər, pis yoldan əl çəkməz, rədd etməz pisliyi. (Zəbur, 36:1-4)
Sən Rəbbə güvən, yaxşılıq et, ölkədə otur, sədaqətlə çalış. (Zəbur, 37:3)
Qəlbim pisliyə meyl etməsin, cinayət törədənlərin fəsadına bulaşmayım... Doğru insan mənə vursa, yaxşılıq sayılar; danlasa, başa sürtülən yağ kimidir, başım rədd etməz onu. Çünki duam həmişə pislərə qarşıdır. (Zəbur, 141:4-5)
Yoxsula acıyan adam Rəbbə borc vermiş olar, etdiyi yaxşılıq üçün Rəbb onu mükafatlandırar. (Süleymanın məsəlləri, 19:17)
Doğru adama yaxşılıq görəcəyini söyləyin. Çünki yaxşılıqlarının meyvəsini yeyəcək. Vay pislərin halına! Pislik görəcək, etdiklərinin qarşılığını alacaqlar. (Yeşaya, 3:10-11)
Buna görə, ey şah, öyüdümü al: Doğru olanı edib günahından, düşkünlərə yaxşılıq edərək cinayətlərindən imtina et. Ola bilər ki, səadətin uzun sürər. (Daniel, 4:27)
... Bu yaxşılıqdan sizi məhrum edən günahlarınız idi... Pis insanlar var. Quş ovlamaq üçün gizlənənlər kimi tələ qurub insan tutarlar. Quş dolu bir qəfəs necədirsə, onların evləri də hiylə ilə doludur. Bu yolla güclənib zəngin oldular, kökəlib parladılar, etdikləri pisliklərlə sərhədi aşdılar. Qazana biləcəkləri halda yetimin tələbinə baxmayıb yoxsulun haqqını müdafiə etmirlər. (Yeremya, 5:25-26)

 

 

Tövratda düzgünlük və dürüstlük

Yaşamaq və Allahınız Rəbbin sizə verəcəyi ölkəni miras almaq üçün düzlüyün, təkcə düzlüyün ardınca gedin. (Qanunun təkrarı, 16:20)
Düz insanları müvəffəqiyyətə çatdırar, qalxanıdır dürüst yaşayanların. (Süleymanın məsəlləri, 2:7)
Çünki Sən düz adamı müqəddəs hesab edərsən ya Rəbb, ətrafını qalxan kimi lütfünlə sararsan. (Zəbur, 5:12)
Dürüst adam təhlükəsizlik içində yaşayar, amma hiyləli yoldan gedən zərərə uğrayacaq. (Süleymanın məsəlləri, 10:9)
Ağıldan məhrum adam axmaqlığı ilə sevinər, amma ağıllı insan dürüst bir həyat sürər. (Süleymanın məsəlləri, 15:21)
Dürüstlərin tutduğu yol pislikdən uzaqlaşdırar, yoluna diqqət yetirən canını qoruyar. (Süleymanın məsəlləri, 16:17)
Rəbbin yolu dürüst insan üçün sığınacaq, fitnəkar üçün isə fəlakətdir. Düz adam heç vaxt sarsılmaz, amma pislər ölkədə qala bilməz. (Süleymanın məsəlləri, 10:29-30)
Ləyaqətli insanın dürüstlüyü ona yol göstərər, xainin yalançılığı isə fəlakətə aparar. Qəzəb günü sərvət işə yaramaz, halbuki düzgünlük ölümdən qurtarar. (Süleymanın məsəlləri, 11:3-4)
Dürüst insanın düzlüyü onun yolunu düzəldər, pis adam isə pisliyi üzündən yıxılar. (Süleymanın məsəlləri, 11:5)
Ləyaqətli insanın doğruluğu onu qurtarar, amma xaini öz tamahı ələ verər. (Süleymanın məsəlləri, 11:6)
Düzgünlük dürüst yaşayanı qoruyar, pislik günahkarı həlak edər. (Süleymanın məsəlləri, 13:6)
Doğru adam çətinlikdən xilas olar, onun yerinə çətinliyi pis adam çəkər. (Süleymanın məsəlləri, 11:8)
Rəbb azğın qəlblidən iyrənər, dürüst yaşayandan razı qalar. (Süleymanın məsəlləri, 11:20)
Yoxsulları ədalətlə mühakimə edəcək, yer üzündə əzilənlər üçün dürüst hökm verəcək... (Yeşaya, 11:4)
Doğru adamın yolu düzdür… (Yeşaya, 26:7)
Rəbb xalqları mühakimə edər; məni də mühakimə et ya Rəbb, doğruluğuma və dürüstlüyümə görə. (Zəbur, 7:8)
Axmaqlar günaha istehza edər, dürüstlər isə yaxşı niyyətlidir. (Süleymanın məsəlləri, 14:9)
Bu səbəblə, sən yaxşıların yolunda get, doğruların izindən get. Çünki ölkədə yaşayacaq olan doğrulardır, dürüst kəslərdir orada qalacaq olanlar. Pislər ölkədən çıxarılacaq, xainlər atılacaq. (Süleymanın məsəlləri, 2:20-22)
Dürüst davranmağa diqqət göstərəcəyəm... (Zəbur, 101:2)
Doğru və dürüst bir ataya sahib olan uşaqlara nə xoş! (Süleymanın məsəlləri, 20:7)
Doğru adam xoşbəxtliyə qovuşar... (Yeşaya, 57:2)
... İnsanlar arasında dürüst kimsə yoxdur... Pislik etməkdə əlləri necə bacarıqlıdır! Rəhbərlər hədiyyə istəyir, hakimlər rüşvət alır. Güclülər hər istədiklərini zorla etdirir, düzən üstünə düzən qururlar. Ən yaxşıları kol-kosdan dəyərsizdir, ən dürüstləri tikanlı çəpərdən betərdir. Amma peyğəmbərlərinin xəbərdar etdiyi kimi, cəzalandırılacaqları gün gəlib çatdı... (Mikeya, 7:2-4)
Çünki Rəbb Allah bir günəş, bir qalxandır. Lütf və ucalıq verər; dürüst yaşayanlardan heç bir yaxşılığı əsirgəməz. (Zəbur, 84:11)
… Mənə dürüst yaşayan adam xidmət edəcək. (Zəbur, 101:6)
Qaranlıqda işıq saçılar dürüstlər üçün; lütf edən, mehriban, doğru insanlar üçün. (Zəbur, 112:4)
Şübhəsiz, doğrular Sənin adına şükür edəcək, dürüstlər Sənin hüzurunda oturacaq. (Zəbur, 140:13)
Dürüst yaşayan bir yoxsul olmaq, yalançı bir ağılsız olmaqdan üstündür. (Süleymanın məsəlləri, 19:1)
Dürüst bir yoxsul olmaq, qanunsuz zəngin olmaqdan üstündür. (Süleymanın məsəlləri, 28:6)
Bununla yanaşı, xalqın arasından Allahdan qorxan, qabiliyyətli, haqsız qazancdan nifrət edən, dürüst adamlar seç; onları min, yüz, əlli, on nəfərlik birliyin başına rəhbər qoy. (Misirdən çıxış, 18:21)
Pislər… dürüstlüyün hakim olduğu diyarda haqsızlıq edər, Rəbbin böyüklüyünü görməzlər. (Yeşaya, 26:10)
Çünki dürüst bir həyat sürdüm; sarsılmadan Rəbbə güvəndim. (Zəbur, 26:1)
Onların əlləri pislik alətidir, sağ əlləri rüşvət doludur. Amma mən dürüst yaşayaram, qurtar məni, lütf et mənə! (Zəbur, 26:10-11)
Məbəddə çalışanlara pul ödəməklə vəzifəli olanlar elə dürüst insanlar idi ki, onlardan hesab belə soruşulmazdı. (2 Padşahlar, 12:15)
… O sənə bağlı, doğru, bütün qəlbi ilə dürüst biri olaraq yolunda getdi... (1 Padşahlar, 3:6)
… Yaşayan Rəbbin adı ilə deyirəm ki, sən dürüst bir adamsan… (1 Şamuel, 29:6)
Qana susayanlar dürüst adamdan nifrət edər, doğrular isə onun canını qoruyar. (Süleymanın məsəlləri, 29:10)
Doğrular haqsızlardan iyrənər, pislər də dürüst yaşayanlardan. (Süleymanın məsəlləri, 29:27)

 

 

 

Tövratda səbirli olmaq

Rəbbin qarşısında sakit dayan, səbirlə gözlə; qəzəblənib kədərlənmə işi yolunda olanlara, pis məqsədlərinə qovuşanlara. (Zəbur, 37:7)
Rəbbi səbirlə gözlədim... yalvarışımı eşitdi. (Zəbur, 40:1)
Kəmhövsələ adam çəkişmə yaradar, səbirli adam qovğanı yatırar. (Süleymanın məsəlləri, 15:18)
Səbirli adam igiddən üstündür, özünə nəzarət edən də şəhərlər fəth edəndən üstündür. (Süleymanın məsəlləri, 16:32)
Ağıllı adam səbirlidir, qüsurları xoş görməsi ona şərəf qazandırar. (Süleymanın məsəlləri, 19:11)
Bir hadisənin sonu əvvəlindən yaxşıdır. Səbirli qürurludan yaxşıdır. (Vaiz, 7:8)
İnsanın ruhu xəstəlikdə ona dəstəkdir. Amma əzgin ruh necə dözə bilər? (Süleymanın məsəlləri, 18:14)

 

 

Tövratda sədaqət

Sevgini, sədaqəti  yanından heç ayırma, onları boynuna bağla, yaz qəlbinin lövhəsinə. Beləcə, Allahın və insanların gözündə hörmət qazanacaqsan. (Süleymanın məsəlləri, 3:3-4)
Ataları kimi inadcıl, qiyamçı, qəlbi qərarsız, Allaha sədaqətsiz bir nəsil olmasınlar. (Zəbur, 78:8)
Ey insanlar, Rəbb yaxşı olanı sizə bildirdi; ədalətli davranmağınızdan, sədaqəti sevməyinizdən və təvazökarlıqla yolunda getməyinizdən başqa Allahınız Rəbb sizdən nə istədi? (Mikeya, 6:8)
Sən Rəbbə güvən, yaxşılıq et, ölkədə otur, sədaqətlə çalış. (Zəbur, 37:3)
Sevgi və sədaqət şahın güvənliyidir. Onun taxtını möhkəmləndirən sevgidir. (Süleymanın məsəlləri, 20:28)
Sevgi ilə sədaqət birləşəcəklər, düzgünlüklə xoşbəxtlik öpüşəcək. Sədaqət yerdən bitəcək, düzgünlük göydən baxacaq. (Zəbur, 85:10-11)
... Özlərini sədaqətlə Allaha buraxmışdılar. (2 Salnamələr, 31:18)
Ədalətli olanların addımlarını qoruyar, sadiq qullarının yolunu güdər. (Süleymanın məsəlləri, 2:8)
Rəbbin bütün yolları sevgi və sədaqətə dayanar, razılaşmasındakı buyruqlara uyanlar üçün. (Zəbur, 25:10)
Mən sədaqət yolunu seçdim... (Zəbur, 119:30)
Rəbb sadiq qullarının addımlarını qoruyar, amma pislər qaranlıqda susdurular. Çünki güclə zəfərə çata bilməz insan. (1 Şamuel, 2:9)
Davranışının təməli ədalət və sədaqət olacaq. (Yeşaya, 11:5)
... Sədaqətlə şahlıq edəcək. Mühakimə edərkən ədaləti axtaracaq... (Yeşaya, 16:5)
... Ədaləti sədaqətlə çatdıracaq. Yer üzünə ədaləti gətirənə qədər ümidini, cəsarətini itirməyəcək... (Yeşaya, 42:3-4)
Qurtar məni ya Rəbb, sadiq qulun qalmadı, etibarlı insanlar yox oldu. Hamı bir-birinə yalan danışır, yaltaqlıq, ikiüzlülük edir. (Zəbur, 12:1-2)
Çünki Sən məni ölülər diyarına tərk etməzsən, sadiq qulunun çürüməsinə icazə verməzsən. (Zəbur, 16:10)
Rəbbi sevin, ey Onun sadiq qulları! Rəbb Özünə bağlı olanları qoruyar, böyüklənənləri isə tamamilə məğlub edər. (Zəbur, 31:23)
Çünki Rəbb doğrunu sevər, sadiq qullarını tərk etməz. Onlar sonsuza qədər qorunacaq, pislərin isə kökü kəsiləcək. (Zəbur, 37:28)
Ona ürəkdən bağlı deyildilər, razılaşmasına sadiq qalmadılar. (Zəbur, 78:37)
... Sadiq qullarına xoşbəxtlik sözü verəcək, yetər ki, bir daha ağılsızlıq etməsinlər. (Zəbur, 85:8)
Ey sizlər, Rəbbi sevənlər, pislikdən iyrənin. O, sadiq qullarının canını qoruyar. (Zəbur, 97:10)
Kahinlərin doğruluğu geyinsin, sadiq qulların sevinc səsləri ucaltsın... Qurtuluş verəcəyəm kahinlərinə; həmişə sevinc tərənnümləri söyləyəcək sadiq qulları. (Zəbur, 132:9, 16)
Bütün məxluqların sənə şükür edir ya Rəbb, sadiq qulların sənə təriflər deyir. (Zəbur, 145:10)
Rəbbə təriflər deyin!... Sadiq qullarının yığıncağında Onu tərənnümlə öyün! Bu şərəflə xoşbəxt olsun sadiq qulları, sevinc tərənnümləri oxusunlar yataqlarında!... Bütün sadiq qulları üçün şərəfdir bu. (Zəbur, 149:1-2, 5)
İnsanların çoxu "Vəfalıyam" deyir. Amma sadiq birini kim tapa bilər? (Süleymanın məsəlləri, 20:6)
Rəbbin varlığı haqqı üçün deyərək sədaqətlə, ədalətlə, düzgünlüklə and içsən... (Yeremya, 4:2)
... Məndən dönən sədaqətsiz qəlblərindən... (Yezekel, 6:9)
Adəm oğlu, əgər bir ölkə Mənə sədaqətsizlik edib günah işləsə, Mən də o ölkəyə qarşı əlimi uzadıb, onu hər cür yeməkdən məhrum edib üzərinə qıtlıq göndərsəm və insanları,  heyvanları yox etsəm... (Yezekel, 14:13)
"Ölkəni viranəyə çevirəcəyəm. Çünki Mənə sədaqətsizlik etdilər" hakim Rəbb belə deyir. (Yezekel, 15:8)
... Mənə sədaqətsizliyindən ötrü orada mühakimə edəcəyəm. (Yezekel, 17:20)
Doğru adam doğruluğundan dönüb, günah işləyib, pis adamın etdiyi bütün iyrənc şeyləri etsə, yaşayacaqmı? Onun etdiyi düz işlərin heç biri xatırlanmayacaq. Sədaqətsizliyi üzündən günahkardır, günahları üzündən öləcək. (Yezekel, 18:24)
Sən ədalətlisən ya Rəbb! Sədaqətsizliyimiz üzündən bizi yaxın-uzaq ölkələrə apardın... (Daniel, 9:7)
... Yox olmub sevgi, sədaqət, Allah bilgisi. Lənət, yalan, adam öldürmək, oğurluq, zina almıb hər şeyin yerini. Zülm edirlər, qan üstünə qan tökürlər. (Huşə, 4:1)
Baxın bu öyünən adama, niyyəti yaxşı deyil. Amma doğru adam sədaqəti ilə yaşayacaq. (Habaqquq, 2:4)
... Ölkədə Allaha sadiq qul qalmadı... (Mikeya, 7:2)
Sadiq quluna sədaqət göstərər... (Zəbur, 18:25)
Gözüm ölkənin sadiq insanları üzərində olacaq. (Zəbur, 101:6)

 

 

Tövratda zülmdən çəkinmək

Pis insan həyatı boyunca qıvrılar, zalıma ayrılan illər saylıdır. (Əyyub, 15:20)
Allah gücü ilə zalımı yox edər, başlayınca zalımların həyata ümidi qalmaz. (Əyyub, 24:22)
Pisliyi öz başına gələcək, zülmü öz təpəsinə enəcək. (Zəbur, 7:16)
Rəbb doğru insanı sınayar, pisdən, zülmü sevəndən iyrənər. (Zəbur, 11:5)
Zülmə güvənməyin, qarət malla öyünməyin; varınız çoxalsa belə, ona könül bağlamayın. (Zəbur, 62:10)
Yaxşı insan ağzından çıxan sözlər üçün mükafatlandırılar, amma xainlərin aldığı nəfəs zülmdür. (Süleymanın məsəlləri, 13:2)
Zalım başqalarını yoldan çıxarar və onları pis yola yönəldər. (Süleymanın məsəlləri, 16:29)
Pislərin zülmü özlərini süpürüb aparar, çünki doğrunu etməyə yanaşmazlar. (Süleymanın məsəlləri, 21:7)
… Hərəkətləri pis hərəkətlərdir, əlləri zülmün vasitəsidir. Ayaqları pisliyə qaçar, çəkinmədən günahsız qanı tökərlər. Ağılları, fikirləri həmişə pislikdədir, şiddət və müsibət var yollarında. Xoşbəxtlik yolunu bilməzlər, izlədikləri yolda ədalət yoxdur. Özlərinə əyri yollar düzəltdilər, o yoldan gedənlərin heç biri xoşbəxtliyin nə olduğunu bilməz. (Yeşaya, 59:6-8)
Amma doğru yolda gedib doğru-dürüst danışan, zülmlə əldə edilən qazancı rədd edən, əlini rüşvətdən uzaq tutan, qan tökənlərin təlqinlərinə qulaq asmayan, pisliyə dözməyən yüksəklərdə oturacaq… Çörəyi veriləcək, heç susuz qalmayacaq. (Yeşaya, 33:15-16)
Hakim Rəbb belə deyir: "Bəsdir artıq... Zülmü, təzyiqi buraxın. Ədalətli və doğru olanı edin..." (Yezekel, 45:9)
Bütün insanlar və heyvanlar çula bürünsün. Hər kəs var gücü ilə Allaha yalvarıb pis yoldan, zülmdən imtina etsin. (Yunis, 3:8)
Xalqlar bunu görüncə etdikləri bu qədər zülmdən utanacaqlar. Əlləri ilə ağızlarını bağlayacaq, qulaqlarını tıxayacaqlar. (Mikeya, 7:16)
... "Paltarının üstündən bir də zülmə bürünən adamdan da nifrət edirəm" belə deyir hər şeyə hakim Rəbb. Buna görə özünüzə diqqət yetirin və xəyanət etməyin. (Malaki, 2:16)
Rəbb "Onlar düzgünlük nədir bilmirlər" deyir, "Saraylarına zülm və soyğun yığmışlar". (Amos, 3:10)

 

 

Tövratda sülh və dostluğa verilən əhəmiyyət

Bir şəhərə hücum etməzdən əvvəl şəhər xalqına sülh təklif edin. (Qanunun təkrarı, 20:10)
Nə yaxşıdır və necə gözəldir birlik içində qardaş kimi yaşamaq! (Zəbur, 133:1)
... Bütün şahlıqları Süleyman idarə edirdi. Hər tərəfdə sülh var idi. (1 Padşahlar, 4:24)
Pislik hazırlayanın qəlbi hiyləgər, sülhü nəsihət edənin qəlbi isə sevinclidir. (Süleymanın məsəlləri, 12:20)
Pislikdən çəkinin, yaxşılıq edin; məqsədiniz xoşbəxtlik olsun, onun ardınca gedin. (Zəbur, 34:14)
... Bizi yaradan eyni Allah deyilmi? Elə isə niyə hamı atalarımızın etdiyi razılaşmanı pozub qardaşına xəyanət edir? (Malaki, 2:10)
Bunun üzərinə öndərlərimiz və ölkəmizin bütün xalqı bizə belə dedilər: "Onları qarşılamaq üçün  yemək götürüb yola çıxın... Bizimlə bir sülh razılaşması etməyinizi istəyirik" deyin. (Yeşua, 9:11)
Yeşua da onları sağ buraxacağına söz verib onlarla bir sülh razılaşması etdi. Birliyin öndərləri də razılaşmaya bağlı qalacaqlarına and içdilər. (Yeşus, 9:15)
Ardından bütün birlik... vasitəçilər göndərib sülh bağlamağı təklif etdi. (Hakimlər, 21:13)
Rəbb verdiyi sözə uyğun olaraq Süleymana müdriklik verdi. Süleymanla Hiram arasında sülh var idi. Aralarında bir razılaşma etdilər. (1 Padşahlar, 5:12)
... "Necə olsa, yaşadığım müddətdə sülh və güvənlik olacaq" deyə düşünürdü. (2 Padşahlar, 20:19)
... Ölkə onun rəhbərliyi altında sülh içində yaşadı. (2 Salnamələr, 14:5)
... Ölkəsi isə sülh içində idi. Çünki Allahı hər yandan onu xoşbəxtliklə əhatə etmişdi. (2 Padşahlar, 20:30)
Kamil adama göz qoy, doğru adama bax, çünki irəlidə sülhsevərindir. (Zəbur, 37:37)
Mən sülh tərəfdarıyam, amma sözə başladığımda onlar döyüşə qalxır! (Zəbur, 120:7)
Bütün dünya xoşbəxtlik və sülh içində sevinclə səslənir. (Yeşaya, 14:7)
Sənə tunc yerinə qızıl, dəmir yerinə gümüş, ağac yerinə tunc, daş yerinə dəmir gətirəcəyəm. Sülhü idarəçin, düzlüyü öndərin edəcəyəm. (Yeşaya, 60:17)
... Döyüş oxları qırılacaq. Şahınız xalqlara sülhü eşitdirəcək... (Zəkəriyyə, 9:10)
"Bu adamlar bizə dostluq göstərir" dedilər, "Ölkəmizdə yaşasınlar, ticarət etsinlər. Torpaqlarımız genişdir, onlara da bəs edər, bizə də..." (Yaradılış, 34:21)
... Davuda bəslədiyi dərin sevgidən ötrü, onunla bir dostluq razılaşması etdi. (1 Şamuel, 18:3)
Düşmənin acıbsa, doyur; susayıbsa, su ver. Bunu etməklə onu utandırarsan və Rəbb səni mükafatlandırar. (Süleymanın məsəlləri, 25:21-22)
Böhtan atmaz, dostuna zərər verməz, qonşusunu aldatmaz beləsi. (Zəbur, 15:3)
Dostuyam bütün Səndən qorxanların, şərtlərinə uyanların. (Zəbur, 119:63)
Dost həmişə sevər, qardaş çətin gündə bəlli olar. (Süleymanın məsəlləri, 17:17)
... Allahından qorx ki, qardaşın yanında həyatını davam etdirə bilsin. (Levililər, 25:36)
Aranızda yaşayan bir qardaşın yoxsullaşıb özünü kölə olaraq sənə satsa, onu bir kölə kimi işlətməyəcəksən. (Levililər, 25:39)
Ayrıca hakimlərinizə "Qardaşlarınızın arasındakı problemləri dinləyin" dedim... Mühakimələrdə ədalətlə hökm verin. (Qanunun təkrarı, 1:16)
Borcları bağışlamaq üçün belə edəcəksiniz: Hər borc verən qonşusunun borcunu bağışlayacaq. Borcun ödənməsi üçün qonşusunu və ya qardaşını məcbur etməyəcək... (Qanunun təkrarı, 15:2)
Ölkədə həmişə yoxsullar olacaq. Buna görə, ölkənizdə yaşayan qardaşlarınıza, yoxsullara, ehtiyacı olanlara əliaçıq davranmağınızı buyururam. (Qanunun təkrarı, 15:11)
... Nifrət etməyəcəksiniz. Onlar qardaşınızdır... (Qanunun təkrarı, 23:7)
Yolları sevinc yollarıdır, bəli, bütün yolları xoşbəxtliyə çıxarar. (Süleymanın məsəlləri, 3:17)
Düzlüyün məhsulu xoşbəxtlik, nəticəsi davamlı hüzur və güvən olacaq… Xoşbəxtlik dolu evlərdə, etibarlı və rahat yerlərdə yaşayacaq. (Yeşaya, 32:17-18)
"… Şəhər qapılarınızda xoşbəxtliyi təmin edən həqiqi ədalətlə mühakimə edin, qəlbinizdə bir-birinizə qarşı pislik hazırlamayın… Çünki Mən bütün bunlardan nifrət edirəm" belə deyir Rəbb. Hər şeyə hakim Rəbb mənə yenə səsləndi: Hər şeyə hakim Rəbb deyir ki, "… Bu səbəblə həqiqəti və xoşbəxtliyi sevin". (Zəkəriyyə, 8:16,)
… Budur, bütün dünya xoşbəxtlik və güvənlik içindədir! (Zəkəriyyə, 1:11)
... "Hüzur tapsın Səni sevənlər! Talelərinə xoşbəxtlik, saraylarına hüzur hakim olsun!" Qardaş və dostlarıma "Xoşbəxt olun!" deyirəm. (Zəbur, 122:6-8)

 

 

Tövratda ağıl və hikmətə verilən əhəmiyyət

Rəbb qorxusudur müdrikliyin təməli. Ağıl müqəddəs olanı tanımaqdır. (Süleymanın məsəlləri, 9:10)
Müdriklik qazanmaq qızıldan daha qiymətlidir, ağıla sahib olmaq da gümüşdən üstündür. (Süleymanın məsəlləri, 16:16)
Rəbb qorxusu müdriklik öyrədər, təvazökarlıq da ləyaqətin birinci şərtidir. (Süleymanın məsəlləri, 15:33)
Yanında mərcanla büllurun sözü edilməz, müdrikliyin dəyəri ləl-cəvahiratdan üstündür. (Əyyub, 28:18)
İnsana "Bax, Rəbb qorxusu, müdriklik budur" dedi. "Pislikdən uzaq durmaq ağıllı olmaqdır". (Əyyub, 28:28)
Halbuki insana ruh, hər şeyə qüdrəti çatanın nəfəsi ağıl verər. Ağıl yaşda deyil, başdadır... (Əyyub, 32:8-9)
Müdriklik gücdən, bilik kobud qüvvətdən üstündür. (Süleymanın məsəlləri, 24:5)
Müdrikliyə çatana, ağılı tapana nə xoş! (Süleymanın məsəlləri, 3:13)
Müdriklik həyat ağacıdır ona sarılanlara, nə xoş ondan bərk yapışanlara! (Süleymanın məsəlləri, 3:18)
Müdrik adam mənasız sözlərlə cavablayarmı, qarnını şərq küləyi ilə doldurarmı? Mənasız sözlərlə mübahisə edib faydasız söz danışarmı? (Əyyub, 15:2-3)
Ağıllı adamı danlamaq, ağılsıza yüz zərbə vurmaqdan təsirlidir. (Süleymanın məsəlləri, 17:10)
Müdrikin dili bilikdən yaxşı istifadə edər, ağılsızın ağzından isə axmaqlıq axar. (Süleymanın məsəlləri, 15:2)
Müdriklərin dodaqları bilik yayar, amma ağılsızların qəlbi elə deyil. (Süleymanın məsəlləri, 15:7)
Ağıldan məhrum adam axmaqlığı ilə sevinər, amma ağıllı insan dürüst bir həyat sürər. (Süleymanın məsəlləri, 15:21)
Müdrik insan kimisi varmı? Kim olub-keçənlərin mənasını belə bilər? Müdriklik insanın üzünü nurlandırar, sərt görünüşünü dəyişdirər. (Vaiz, 8:1)
Müdrik hara getdiyini görər, amma ağılsız qaranlıqda gedər... (Vaiz, 2:14)
Müdrikin qəlbi həmişə doğruya meyllidir, ağılsızın isə həmişə səhvə. (Vaiz, 10:2)
Müdrikin ağzından çıxan sözlər mənimsənər, halbuki ağılsız öz ağzı ilə müsibətə gətirib çıxarar. (Vaiz, 10:12)
İğtişaşlı ölkə çoxbaşlı olar, amma ağıllı, bilikli adam nizam gətirər. (Süleymanın məsəlləri, 28:2)
Özünə güvənən ağılsızdır, müdrik davranan güvənlikdə olar. (Süleymanın məsəlləri, 28:26)
Bilikli adam az danışar, ağıllı adam sakit ruhludur. Çənəsini tutub susan axmaq belə müdrik və ağıllı sayılar. (Süleymanın məsəlləri, 17:27-28)
Müdrik adamın ağzından çıxan sözlər dərin sular kimidir, müdriklik bulağı da coşğun bir axar sudur. (Süleymanın məsəlləri, 18:4)
Ağıllı adam biliyi satın alar, müdrikin qulağı da bilik dalıncadır. (Süleymanın məsəlləri, 18:15)
Həyat verən nəsihətləri dinləyən müdriklər arasında yerləşər. (Süleymanın məsəlləri, 15:31)
Şah Süleyman dünyanın bütün şahlarından daha varlı və daha müdrik idi. (1 Padşahlar, 10:23)
... Rəbbin  müdriklik və anlayış verdiyi bütün bacarıqlı insanlar hər işi tam Rəbbin buyurduğu kimi edəcəklər. (Misirdən çıxış, 36:1)
Rəbbin qanunu yetkindir, cana can verər, Rəbbin buyruqları etibarlıdır, təmiz adama müdriklik verər. (Zəbur, 19:7)
Doğrunun ağzından müdriklik axar, dilindən ədalət damlayar. (Zəbur, 37:30)
Müdrikliyin sirlərini bildirsə! Çünki müdriklik çox istiqamətlidir. (Əyyub, 11:6)
Çünki müdriklik ləl-cəvahiratdan qiymətlidir, istədiyin heç bir şey onunla müqayisə edilə bilməz. Mən müdriklik olaraq ehtiyatı özümə iqamət götürdüm. Bilgi və bəsirət məndədir. (Süleymanın məsəlləri, 8:11-12)
Müdrikliyə və ağıla sahib ol, söylədiklərimi unutma, onlardan sapma. Müdriklikdən ayrılma. O, səni qoruyar. Sev onu, səni qoruyar. Müdrikliyə ilk addım ona sahiblənməkdir. Bütün sərvətin bahasına olsa da, ağıla sahib çıx. Onu əlinin üzərində tut. O da səni ucaldacaq; Ona sarılsan, səni şərəfləndirəcək... (Süleymanın məsəlləri, 4:5-8)
Oğlum, müdrikliyə qulaq asıb, qəlbdən ağıla yönəlib sözlərimi qəbul etsən və buyruqlarımı ağlında tutsan, bəli, ağılı çağırıb ona könüldən səslənsən, gümüş və xəzinə kimi onu axtarsan, Rəbb qorxusunu anlayar və Allahı yaxından tanıyarsan. (Süleymanın məsəlləri, 2:1-3)
Çünki müdrikliyin qaynağı Rəbbdir. Onun ağzından bilgi və anlayış çıxar. (Süleymanın məsəlləri, 2:6)
Çünki qəlbin müdrikliklə dolacaq, zövq alacaqsan bilgidən. Bəsirət sənə gözətçilik edəcək və ağıl səni qoruyacaq. Bunlar səni pis yoldan, əxlaqsızın sözlərindən qurtaracaq. Onlar ki, qaranlıq yollarda getmək üçün doğru yoldan ayrılarlar. (Süleymanın məsəlləri, 2:10-13)
Lovğalığın ardından utanmaq gəlir, amma müdriklik təvazökarlardadır. (Süleymanın məsəlləri, 11:2)
Ağıllı adamın dodaqlarından müdriklik axar, amma Ağıldan məhrum olan kürəyindən kötək yeyər. (Süleymanın məsəlləri, 10:13)
Pislik ağılsızlar üçün əyləncə kimidir. Ağlı başında olanlar üçün isə müdriklik eyni şeydir. (Süleymanın məsəlləri, 10:23)
Düşünmədən deyilən sözlər qılınc kimi kəsər, müdriklərin dili isə şəfa verər. (Süleymanın məsəlləri, 12:18)
Müdrik adam tərbiyəni sevər, istehzaçı adam danlansa da, önəm verməz. (Süleymanın məsəlləri, 13:1)
Qürurdan ancaq qovğa çıxar, öyüd dinləyən isə müdrikdir. (Süleymanın məsəlləri, 13:10)
Tez hirslənən axmaq davranar, kələkbazdan hər kəs nifrət edər. (Süleymanın məsəlləri, 14:17)
Gec hirslənən ağıllıdır, tez əsəbiləşən axmaqlığını göstərər. (Süleymanın məsəlləri, 14:29)
Ağılsıza hörmət etmək, daşı sapanda bağlamaq kimidir. (Süleymanın məsəlləri, 26:8)
Müdriklərin öyrətdikləri həyat qaynağıdır, insanı ölüm tələlərindən uzaqlaşdırar. Sağlamdüşünəcli davranış hörmət qazandırar, xainlərin yolu isə fəlakətə aparar. Ehtiyatlı adam işini bilərək edər, ağılsız adam isə axmaqlığını göstərər. (Süleymanın məsəlləri, 13:14-16)
Rəbb qorxusudur biliyin təməli. Axmaqlar isə müdrikliyi və tərbiyəni kiçik görər. (Süleymanın məsəlləri, 1:7)
... Fironun ağıllı və bilikli bir adam tapıb onu Misirə rəhbər etməsi lazımdır… Sonra Yusifə "Madam Allah bütün bunları sənə açıqladı, səndən daha ağıllı və bilikli adam yoxdur" dedi. "Sarayımın rəhbərliyini sənə verəcəyəm. Bütün xalqım buyruqlarına uyacaq… Səni bütün Misirə rəhbər edirəm". (Yaradılış, 41:33, 39-41)
Öndərlər toplanıb məni pisləsələr belə, mən qulun Sənin qaydalarını dərin-dərin düşünəcəyəm. Nəsihətlərin mənim zövqümdür, mənə ağıl verirlər. (Zəbur, 119:23-24)
Buyruqların məni düşmənlərimdən müdrik edir, çünki həmişə ağlımdadır onlar. Bütün müəllimlərimdən daha ağıllıyam, çünki nəsihətlərin üzərində düşünürəm. Yaşlılardan daha müdrikəm, çünki Sənin şərtlərinə uyuram. Çəkinirəm hər pis yoldan, Sənin sözünü tutmaq üçün. Ayrılmaram hökmlərindən, çünki mənə Sən öyrətdin. Necə şirin gəlir verdiyin sözlər damağıma, baldan şirin gəlir ağzıma! Sənin şərtlərinə tabe olmaqla müdriklik qazanıram, buna görə nifrət edirəm hər səhv yoldan. (Zəbur, 119:98-104)
Özünüzə hər oymaqdan müdrik, anlayışlı, təcrübəli adamlar seçin. Onları sizə rəhbər təyin edəcəyəm… Beləcə, oymaqlarınızın müdrik və təcrübəli irəli gələnlərini sizə başçı təyin etdim. Onlara min, yüz, əlli və onlarla birliyin cavabdehliyini verdim. Oymaqlarınıza da idarəçilər seçdim. (Qanunun təkrarı, 1:13, 15)
Onlara möhkəm sarılın. Çünki necə müdrik və anlayışlı olduğunuzu xalqlara bunlar göstərəcək. Bu qaydaları eşidincə, xalqlar "Bu böyük xalq həqiqətən müdrik və anlayışlı bir xalqdır!" deyəcək. (Qanunun təkrarı, 4:6)
Rəbbə beləmi cavab verilər, ey ağılsız və müdriklikdən məhrum xalq? Sizi yaradan, sizə quruluş verən… Yaradıcınız O deyilmi? (Qanunun təkrarı, 32:6)
Süleymanın bu istəyi Rəbbi məmnun etdi. Allah ona belə dedi: "Madam özün üçün uzun ömür, zənginlik və düşmənlərinin ölümünü istəmədin və bunların yerinə ədalətli bir rəhbərlik üçün müdriklik istədin, istəyini yerinə yetirəcəyəm. Sənə elə bir müdriklik və duyğu dolu bir qəlb verəcəyəm ki, bənzəri nə səndən əvvəlkilərdə görülmüşdür, nə də səndən sonrakılarda görüləcək". (1 Padşahlar, 3:10-13)
... Hər kəs ədalətli bir rəhbərlik üçün Süleymanın Allahdan gələn müdrikliyə sahib olduğunu anladı. (1 Padşahlar, 3:28)
Allah Süleymana müdriklik, dərin bir hiss, sahillərdəki qum qədər anlayış verdi. Süleymanın müdrikliyi, bütün şərqlilərin və misirlilərin müdrikliyindən daha üstün idi... Hər kəsdən daha müdrik idi. Şöhrəti ətrafdakı bütün xalqlara yayılmışdı. Üç min məsəli və min beş mərsiyəsi var idi... Süleymanın müdrikliyini eşidən dünyanın bütün padşahları ona adamlarını göndərirdi. Bütün xalqlardan insanlar gəlib Süleymanın müdrik  sözlərini dinləyirdi. (1 Padşahlar, 4:29-34)
... Rəbbə "Bunu etməklə böyük günah işlədim!" dedi, "ya Rəbb, qulunun günahını bağışla. Çünki çox ağılsız davrandım". (2 Şamuel, 24:10)
Hiram məktubunu belə davam etdirdi: "Yeri, göyü yaradan... Rəbbə təriflər olsun!" Şah Davuda müdrik bir oğul verdi... ağıllı və anlayışlı bir oğul. "Sənə... usta və ağıllı birini göndərirəm". (2 Salnamələr, 2:12-13)
Müdriklik yaşlılarda, ağıl uzun həyatdadır. Müdriklik və güc Allaha məxsusdur, Ondadır öyüd və ağıl. (Əyyub, 12:12-13)
Ey müdriklər, sözlərimi dinləyin, qulaq asın mənə ey bilik sahibləri. Çünki damaq necə yeməyi dadırsa, qulaq da sözləri sınayır. Gəlin, doğrunu seçək, yaxşını birlikdə öyrənək. (Əyyub, 34:2-4)
Ey şahlar, ağıllı olun! Ey dünya rəhbərləri, dərs alın! Rəbbə qorxu ilə xidmət edin, titrəyərək sevinin. (Zəbur, 2:10-11)
Ey ədalətli Allahım! Pislərin pisliyi sona çatsın, doğrular güvənə qovuşsun. Sən ki ağılları, könülləri sınayırsan. (Zəbur, 7:9)
Ağılsız daxilən "Allah yoxdur!" deyir. İnsanlar pozuldu, nifrət baş alıb gedir, yaxşılıq edən yoxdur... Ağıllı, Allahı axtaran biri varmı?... Hamısı yolunu azdı, hamısı korlandı, yaxşılıq edən yoxdur, bir adam belə! (Zəbur, 14:1-3)
Ağılsız və bilgisiz idim, qarşında bir heyvan kimi. Yenə də davamlı Səninləyəm... Öyüdlərinlə yol göstərər, məni sonunda ucalığa çatdırarsan. (Zəbur, 73:22-24)
Etdiklərin nə böyükdür ya Rəbb, düşüncələrin necə dərindir! Axmaq insan bilə bilməz, axmaq başa düşməz. (Zəbur, 92:5-6)
Ey xalqın içindəki axmaqlar, diqqət yetirin; ey axmaqlar, nə vaxt ağıllanacaqsınız? Qulağı yaradan eşitməzmi? Gözə quruluş verən görməzmi? (Zəbur, 94:8-9)
Sözlərinin açıqlanması nur saçar, təmiz insanlara ağıl verər. (Zəbur, 119:130)
Nəsihətlərin sonsuza qədər doğrudur; mənə ağıl ver ki, yaşayım. (Zəbur, 119:144)
Fəryadım Sənə çatsın ya Rəbb, sözünü tutacaq qədər ağıl ver mənə! (Zəbur, 119:169)
Özünü müdrik biri olaraq görmə, Rəbbdən qorx, pislikdən uzaq dur. (Süleymanın məsəlləri, 3:7)
Səni müdriklik yolunda öyrədib doğru yollara yönəldərəm. (Süleymanın məsəlləri, 4:11)
Oğlum, müdrikliyimə diqqət yetir, ağıllı sözlərimə qulaq as. Beləliklə, həmişə bəsirətli olar, dodaqlarınla biliyi qoruyarsan. (Süleymanın məsəlləri, 5:1-2)
... Müdrik adamı danlasan, səni sevər. Müdrik adamı öyrətsən, daha müdrik olar, doğru adama öyrətsən, biliyini artırar. (Süleymanın məsəlləri, 9:8-9)
Müdriksənsə, müdrikliyinin faydası sənədir; istehzaçı olsan, acısını tək sən çəkərsən. (Süleymanın məsəlləri, 9:12)
Ağılsız qadın hay-küyçü və sadəlövhdür, heç bir şey bilməz. (Süleymanın məsəlləri, 9:13)
Müdrik adam bilgi toplayar, axmağın ağzı isə onu müsibətə yaxınlaşdırar. (Süleymanın məsəlləri, 10:14)
Doğru adamın işləri həyat ağacının meyvəsinə bənzəyir, müdrik adam insanları qazanar. (Süleymanın məsəlləri, 11:30)
Müdriklərlə oturub-duran müdrik olar, ağılsızlarla dost olan isə zərər görər. (Süleymanın məsəlləri, 13:20)
Lağbaz müdrikliyi axtarsa da, tapa bilməz; ağıllı üçün isə bilik əldə etmək asandır. (Süleymanın məsəlləri, 14:6)
Ağılsız adamdan uzaq dur, çünki sənə öyrətməyə bir şeyi yoxdur. (Süleymanın məsəlləri, 14:7)
Ehtiyatlı adamın müdrikliyi nə edəcəyini bilməyidir, ağılsızın axmaqlığı isə aldanmağıdır. (Süleymanın məsəlləri, 14:8)
Müdrik adam qorxduğu üçün pislikdən uzaqlaşar, ağılsız isə böyüklük göstərib özünə güvənər. (Süleymanın məsəlləri, 14:16)
Maymaqların mirası ağılsızlıqdır, ehtiyatlı kəslərin tacı isə bilikdir. (Süleymanın məsəlləri, 14:18)
Müdriklərin tacı sərvətləridir, ağılsızlar isə axmaqlıqları ilə tanınar. (Süleymanın məsəlləri, 14:24)
Müdrik şah pisləri ayırd edər, xırman döyürmüş kimi cəzalandırar. (Süleymanın məsəlləri, 20:26)
Müdriklik ağıllı adamın qəlbinə sığınar, ağılsızlarda belə özünü bəlli edər. (Süleymanın məsəlləri, 14:33)
Tərbiyədən qaçan özünə zərər verər, danlağa qulaq asan isə ağıl qazanar. (Süleymanın məsəlləri, 15:32)
Müdrik qəlbli olanlara ağıllı deyilir, şirin söz razı salmaq gücünü artırır. (Süleymanın məsəlləri, 16:21)
Ağıllı adam gözünü müdriklikdən ayırmaz, ağılsızın gözü isə həmişə sağda-soldadır. Ağılsız uşaq atasına kədər, anasına acı verər. (Süleymanın məsəlləri, 17:24-25)
Lağbaz cəzalandırılanda səfeh adam ağıllanar, müdrik olan öyrədiləndən bilgi qazanar. (Süleymanın məsəlləri, 21:11)
Qulaq as, müdriklərin sözlərini dinlə, öyrətdiyimi yadda saxla. (Süleymanın məsəlləri, 22:17)
Ağılsıza öyüd verməyə çalışma, çünki sənin sözlərindəki ağılı kiçik görər. (Süleymanın məsəlləri, 23:9)
Oğlum, dinlə və müdrik ol, qəlbini doğru yolda tut. (Süleymanın məsəlləri, 23:19)
Həqiqəti satın al və satma; müdrikliyi, tərbiyəni və ağılı da. (Süleymanın məsəlləri, 23:23)
... Müdrikliyi tapsan, bir gələcəyin olar və ümidin boşa çıxmaz. (Süleymanın məsəlləri, 24:14)
Bunlar da müdriklərin sözləridir: Mühakimə edərkən tərəf saxlamaq yaxşı deyil. (Süleymanın məsəlləri, 24:23)
Ağılsıza axmaqlığına görə cavab vermə, yoxsa sən də onun səviyyəsinə enərsən. (Süleymanın məsəlləri, 26:4)
Oğlum, müdrik davran ki, qəlbim sevinsin, məni ayıblayana cavab verim. Ehtiyatlı adam təhlükəni görüncə gizlənər, axmaq isə önə atılar və zərər görər. (Süleymanın məsəlləri, 27:11-12)
Lağbaz adamlar şəhərləri beləcə qarışdırar, müdriklər isə qəzəbi yatırar. Müdrik adamla mübahisə edən axmaq hirslənər, istehza edər və rahatlıq verməz. (Süleymanın məsəlləri, 29:8-9)
Şəhərdə yoxsul, amma müdrik bir adam vardı. Müdrikliyi ilə şəhəri qurtardı… "Müdriklik gücdən yaxşıdır" dedim… Müdrikin səssiz söylədiyi sözlər, ağılsızlar arasındakı başçının qışqırmasından yaxşıdır. Müdriklik silahdan yaxşıdır... (Vaiz, 9:15-18)
Müdriklik müdrik adamı şəhərdəki on idarəçidən daha güclü edər. (Vaiz, 7:19)
Şah... şah soyundan gələn və ya bəzi əsilli gənclərin seçilib saraya gətirilməsi üçün saray vəzifəlilərinin başçısı Aşpenaza buyruq verdi. Bu gənclər qüsursuz, yaraşıqlı, hər mövzuda müdrik, bilikli, öyrənməyə qabiliyyətli, sarayda vəzifə tutmağa uyğun xüsusiyyətdə kəslər olmalı idi... (Daniel, 1:3-4)
Sənə şükür edib Səni tərifləyirəm. Sən ki, mənə müdriklik və güc verdin... (Daniel, 2:23)
Səndə... qavrayış, ağıl və fövqəladə müdrikliklə bəzənmiş olduğunu eşitdim. (Daniel, 5:14)
... Onun adından qorxmaq müdriklikdir... (Mikeya, 6:9)
Ağılsıza axmaqlığına uyğun cavab ver, yoxsa özünü müdrik sanar. (Süleymanın məsəlləri, 26:5)
Ağılsızın əli ilə xəbər göndərən öz ayaqlarını kəsən biri kimi özünə zərər verər. (Süleymanın məsəlləri, 26:6)
Ağılsızın ağzındakı məsəl iflicin sallanan ayaqları kimidir. (Süleymanın məsəlləri, 26:7)

 

 

Tövratda comərd olmaq, xəsislikdən qaçmaq

Əliaçıq olan daha çox qazanar, haqq yeyənin sonu isə yoxsulluqdur. Comərd olan bolluğa çatacaq, başqasına su verənə su veriləcək. (Süleymanın məsəlləri, 11:24-25)
Pislər borc alıb geri verməz; doğrular isə comərdliklə verər. (Zəbur, 37:21)
… yoxsuldursa qəlbinizi qatılaşdırmayın, yoxsul qardaşınıza xəsis davranmayın. Əksinə, əliniz açıq olsun… (Qanunun təkrarı, 15:7-8)
Acgöz qovğa çıxarar, Rəbbə güvənən isə bolluq içində yaşayar. (Süleymanın məsəlləri, 28:25)
O, həmişə comərdliklə borc verər, soyu müqəddəs tutular. (Zəbur, 37:26)
Nə xoş əliaçıq olan, borc verən, işlərini ədalətlə icra edən insana! Əsla sarsılmaz... (Zəbur, 112:5-6)
Pulu sevən pula doymaz, zənginliyi sevən qazancı ilə kifayətlənməz. Bu da boşunadır. Mal çoxaldıqca yeyəni də çoxalar. Sahibinə nə faydası var seyr etməkdən başqa? Az və ya çox yesin, işçi rahat yatar. Amma varlının malı onu yatmağa qoymaz. (Vaiz, 5:10-12)

Comərd olan müqəddəs bilinər, çünki yeməyini yoxsullarla paylaşar. (Süleymanın məsəlləri, 22:9)
… Yoxsul qardaşınıza qarşı xəsis davranıb ona kömək etməkdən qaçmayasınız… Ona çoxluca verin, verərkən qəlbinizdə istəksizlik olmasın. Buna görə Allahınız Rəbb bütün işlərinizdə və əl atdığınız hər şeydə sizi müqəddəs görəcək… Ölkənizdə yaşayan qardaşlarınıza, yoxsullara, ehtiyacı olanlara əliaçıq davranmağınızı buyururam. (Qanunun təkrarı, 15:7-8)
Sərvət aldadıcıdır... Acgözdürlər ölülər diyarı kimi və ölüm kimi heç doymazlar. Ölkələri ələ keçirib xalqları əsir götürərlər. (Habaqquq, 2:5)
Tamahı üzündən rahatlığın  nə olduğunu bilmədi, sərvəti onu qurtara bilməyəcək. Yediyindən artıq qalan olmadı, buna görə bolluğu uzun sürməyəcək. Varlıq içində yoxluq çəkəcək, sıxıntıya düşəcək. Qarnını həddən artıq doyurduğunda... üzərinə qəzəb yağdıracaq. (Əyyub, 20:20-23)
Xəsisin verdiyi yeməyi yemə, ləzzətli yeməklərini ürəyin istəməsin. Çünki yediyin hər şeyi sayıb "ye, iç" deyər sənə, amma qəlbi səni istəməz. (Süleymanın məsəlləri, 23:6-7)
Xəsis sərvət arxasınca qaçar, yoxsulluğa uğrayacağını düşünməz. (Süleymanın məsəlləri, 28:22)
Yoxsula verən möhtac olmaz, yoxsulu görməməzlikdən gələn isə bir çox lənətə uğrayar. (Süleymanın məsəlləri, 28:27)
… Borc verdiyin yeməkdən qazanc götürməyəcəksən. (Levililər, 25:27)
Etibarlı adam bolluğa çatar, zəngin olmağa can atan isə bəladan xilas ola bilməz. (Süleymanın məsəlləri, 28:20)
Bölgə valilərinin hər biri özünə düşən bir ay boyunca şah Süleymana və süfrəsinə oturan hər kəsə yemək verib heç bir şeyi əskik etməzdi. (1 Padşahlar, 4:27)

Tövratda maddi gücə deyil, yalnız Allaha güvənmək

Beləliklə, Məni sevənləri sərvət sahibi edər, xəzinələrini dolduraram. (Süleymanın məsəlləri, 8:21)
Onlar varlıqlarına güvənər, böyük sərvətləri ilə lovğalanarlar. (Zəbur, 49:6)
Varlı sərvətini bir qala, aşılmaz bir sədd sanar. (Süleymanın məsəlləri, 18:11)
Bax, bu adam Allaha sığınmaq istəmədi, sərvətinin bolluğuna güvəndi, başqalarını talan edib gücləndi! (Zəbur, 52:7)
Mühakimə günü uzaqlardan başınıza fəlakət gəldiyində nə edəcəksiniz? Kömək üçün kimə qaçacaqsınız, sərvətinizi harada saxlayacaqsınız? (Yeşaya, , 10:3)
Rəbb eyibsizlərin hər gününə göz qoyar, onların mirası sonsuza qədər sürəcək. Pis gündə utanmayacaqlar, qıtlıqda qarınları doyacaq. Amma pislər müsibətə uğrayacaq; Rəbbin düşmənləri tarla çiçəkləri kimi quruyub gedəcək, tüstü kimi dağılıb yox olacaq. (Zəbur, 37:18-20)
Qəzəb günü sərvət işə yaramaz, halbuki düzgünlük ölümdən qurtarar... Pis adam öldüyündə ümidləri yox olar, güvəndiyi güc də bitər. (Süleymanın məsəlləri, 11:4, 7)
Ticarətdəki üstün bacarıqların sayəsində sərvətini çoxaltdın, zənginliyin səni qürura sürüdü. (Yezekel, 28:5)
Kimisi heç bir şeyi yox ikən özünü varlı göstərər, kimisi də sərvəti çox ikən özünü yoxsul göstərər. Adamın sərvəti bir gün canına fidyə olar, halbuki yoxsul adam təhdidə önəm verməz. (Süleymanın məsəlləri, 13:7-8)
Varlı olmaq üçün çalışma, çıxar bunu ağlından. Sərvət göz açıb yumanadək yox olar, qanadlanıb qartal kimi göylərə uçar. (Süleymanın məsəlləri, 23:4-5)
... Sahibinin zərərinə yığılan və... yox olub gedən sərvət... (Vaiz, 5:13)
Varlılığın və ya bütün gücün yetərmi çətinlik çəkməyini önləməyə? (Əyyub, 36:19)
Pis insan qum kimi gümüş və çoxlu geyim yığsa, onun yığdığını düz insan geyəcək, gümüşü günahsızlar bölüşəcək. Evini güvə baraması kimi tikər, gözətçinin qurduğu çardaq kimi. Varlı olaraq yatar, amma bu belə sürməz, gözlərini açdığında hamısı yox olub getmişdir. (Əyyub, 27:16-19)

 

 

Tövratda haqsız qazancdan qaçmaq

... Özünə aid olmayanı ələ keçirənin, xərac alıb varlananın vay halına!... (Habaqquq, 2:6)
Diqqətli ol, pul səni başdan çıxarmasın, böyük rüşvət səni sapdırmasın. (Əyyub, 36:18)
Yumurtlamadığı yumurtaların üzərində oturan kəklik necədirsə, haqsız sərvət əldə edən adam da elədir. Həyatının ortasında sərvəti onu buraxar, həyatının sonunda özü axmaq çıxar. (Yeremya, 17:11)
Havadan qazanılan pul yox olar, az-az yığanın sərvəti çox olar. (Süleymanın məsəlləri, 13:11)
Pulunu faizə verməz, günahsıza qarşı rüşvət almaz. Belə yaşayan əsla sarsılmayacaq. (Zəbur, 15:5)
Düzün az olan varlığı, bir çox pisin sərvətindən yaxşıdır. (Zəbur, 37:16)
Sarayını haqsızlıqla... tikən, qonşusunu pulsuz işlədən, pulunu ödəməyən adamın vay halına! (Yeremya, 22:13)
Sərvətini çoxaltmaq üçün yoxsulu əzən və varlıya hədiyyə verənin sonu yoxsulluqdur. (Süleymanın məsəlləri, 22:16)
Pis adamların evləri haqsızlıqla qazanılmış sərvətlərlə doludur... Əskik ölçü lənətlidir. Hiyləli tərəzidən istifadə edən, torbasında əskik çəki olan adama necə haqq qazandırım? Şəhərin varlıları zalım, xalqı da yalançıdır... (Mikeya, 6:10-12)
Pul üçün dostlarını satan adamın uşaqlarının gözünün nuru sönər. (Əyyub, 17:5)
Haqsız qazanc müdriki dəli edər, rüşvət xarakteri pozar. (Vaiz, 7:7)
Xeyirxahın faydası özünədir, qəddar isə öz başına bəla gətirər. Pis adamın qazancı hiyləlidir, düzgünlük əkənin mükafatı isə etibarlıdır. (Süleymanın məsəlləri, 11:17)
Kimsəyə haqsızlıq etməz, girov olaraq aldığını verər, soyğunçuluq etməz, ac olana çörək verər, çılpağı geydirər. Faizlə pul verməz, həddindən artıq qazanc güdməz. Əlini pislikdən çəkər, iki adam arasında düzgünlüklə mühakimə edər. (Yezekel, 18:7-8)
Evini haqsız qazancla dolduranın… vay halına! (Habaqquq, 2:9)
… Dediklərini etmirlər. Ağızları ilə istəkli olduqlarını açıqlayırlar, amma qəlbləri haqsız qazanc arxasındadır. (Yezekel, 33:31)
"… Faiz aldın, sələmçilik etdin, zülmkarlıqla qonşularından haqsız qazanc götürdün. Məni unutdun" hakim Rəbb belə deyir. (Yezekel, 22:12)
Qəddar rəhbərin ağlı azdır; haqsız qazancdan nifrət edən isə uzun ömürlü olar. (Süleymanın məsəlləri, 28:16)
Alnı ağ yaşayan xilas olar, rüşvət alan qəflətən müsibətə uğrayar. (Süleymanın məsəlləri, 28:18)
Dürüst bir yoxsul olmaq, rüşvətlə varlı olmaqdan üstündür. (Süleymanın məsəlləri, 28:6)
Haqsız qazanca düşkün olanların sonu belədir. Bu düşkünlük onları canlarından edər. (Süleymanın məsəlləri, 1:19)
… Ya Rəbb… qəlbimi haqsız qazanca deyil, Öz öyüdlərinə yönəlt. (Zəbur, 119:33, 36)
Amma oğulları onun yolunda getmədilər. Əksinə, haqsız qazanca yönəlib rüşvət alar, mühakimədə tərəf tutardılar. (1 Şamuel, 8:3)
... Çünki günah üstünə günah işlədilər; doğrunu pula, yoxsulu bir cüt çarığa satdılar. (Amos, 2:6)
Bununla yanaşı xalqın arasından Allahdan qorxan, qabiliyyətli, haqsız qazancdan nifrət edən dürüst adamlar seç; onları min, yüz, əlli və onlarla adam olan birliyə başçı seç. (Misirdən çıxış, 18:21)

 

 

Tövratda tənbəllikdən qaçmaq, çalışqan olmaq

Hər əmək qazanc gətirər, amma boşboğazlıq yoxsulluğa aparar. (Süleymanın məsəlləri, 14:23)
Tənbəlin yolu tikanlı çəpər kimidir, doğrunun yolu isə ana yola bənzəyir. (Süleymanın məsəlləri, 15:19)
Çalışqanların əli ağalığa, tənbəllik isə köləliyə aparar. (Süleymanın məsəlləri, 12:24)
Tənbəl ürəyinin istədiyini əldə edə bilməz, çalışqan isə  bütün istəklərinə çatar. (Süleymanın məsəlləri, 13:4)
Tənbəlin istəyi onu ölümə aparar, çünki əlləri çalışmaqdan qaçar. (Süleymanın məsəlləri, 21:25)
Tənbəl adam işini bitirməz, halbuki çalışqan qiymətli bir sərvət qazanar. (Süleymanın məsəlləri, 12:2)
Tənbəl əllər insanı yoxsullaşdırar, çalışqan əl zəngin edər. (Süleymanın məsəlləri, 10:2-4)
Ey tənbəl adam, get qarışqalara bax, onların həyatından müdriklik öyrən. (Süleymanın məsəlləri, 6:6)
Tənbəllik insanı laqeydliyə aparar, avara adam da ac qalar. (Süleymanın məsəlləri, 19:15)
Payızda cüt sürməyən tənbəl, biçində axtardığını tapa bilməz. (Süleymanın məsəlləri, 20:4)
Torpağını işlədənin çörəyi bol olar, xəyal arxasında qaçan isə yoxsulluğa qane olar. (Süleymanın məsəlləri, 28:19)
Tənbəllikdən dam çökər, miskinlikdən dam axar. (Vaiz, 10:18)
Dişlər üçün sirkə, gözlər üçün tüstü nədirsə, tənbəl ulaq da özünü göndərən üçün elədir. (Süleymanın məsəlləri, 10:26)
Evdəkilərin işlərini idarə edər, tənbəllik nədir bilməz. (Süleymanın məsəlləri, 31:27)
... Çox qabiliyyətli biriydi. Süleyman bu gənc adamın necə çalışqan olduğunu görüncə... Bütün ağır işlərinin məsuliyyətini ona verdi. (1 Padşahlar, 11:28)
İşdən məsul olanlar çalışqan idi, təmir işi onların sayəsində irəlilədi. (2 Salnamələr 24:13)
Çalışqanın planları həmişə bolluqla, hər cür tələskənlik həmişə yoxluqla nəticələnər. (Süleymanın məsəlləri, 21:5)

 

 

Tövratda istehzadan qaçmaq

Amma onlar Allahın xəbərçilərinə istehza edib sözlərini saymadılar, peyğəmbərlərini alçaltdılar... (2 Salnamələr, 36:16)
Lağbazı qov, döyüş bitər; çəkişmə və alçaltmalar da sona çatar. (Süleymanın məsəlləri, 22:10)
Lağbazlar şəhərləri beləcə qarışdırar, müdriklər isə qəzəbi yatırar. (Süleymanın məsəlləri, 29:8)
... Qardaşlarının o pis günündən zövq almamalı idin. Başlarına gələn müsibətə sevinməməli, çətin günlərində onlara istehza etməməli idin. (Avdiya, 1:12)
Masqaraçı müdrikliyi axtarsa da, tapa bilməz; ağıllı üçün isə biliyi əldə etmək asandır. (Süleymanın məsəlləri, 14:6)
… İnsanlar məni küçümsəyir, xalq xor görür. Məni görən hər kəs istehza edir, dişini ağardıb başını yelləyərək deyirlər ki, "Kürəyini Rəbbə söykədi, qurtarsın görək onu, madam onu sevir, kömək etsin!" Halbuki məni ana rəhmindən çıxaran, ana qucağında ikən Sənə güvənməyi öyrədən Sənsən. Doğulduğumdan bəri Sənə təslim edildim, ana rəhmindən bəri Allahım Sənsən. (Zəbur, 22:6-10)
... İstehzaçılar üçün cəza, ağılsızların kürəyi üçün kötək hazırdır. (Süleymanın məsəlləri, 19:29)
Ey axmaqlar, axmaqlığı nə vaxtadək sevəcəksiniz? Masqaraçılar nə vaxtadək istehza etməkdən zövq alacaq? Ağılsızlar nə vaxtadək bilikdən nifrət edəcək? (Süleymanın məsəlləri, 1:22)
Allah tanımaz, istehzaçı təlxəklər kimi dişlərini qıcırdatdılar mənə... Qurtar məni onların hücumundan… (Zəbur, 35:16-17)
Rəbb masqaraçılara istehza edər, amma təvazökarlara lütf edər. (Süleymanın məsəlləri, 3:34)
Lağbaz adam danlanmaqdan xoşlanmaz, müdriklərin yanına gedib məsləhətləşməz. (Süleymanın məsəlləri, 15:12)
Yoxsula istehza edən onu Yaradanı xor görər... (Süleymanın məsəlləri, 17:5)
Lağbaz cəzalandırıldıqda səfeh ağıllanar, müdrik olan öyrədiləndən bilik qazanar. (Süleymanın məsəlləri, 21:11)
Qürurlu, məğrur və istehzaçı: Bunlar qürurlanan insanın adlarıdır. (Süleymanın məsəlləri, 21:24)
Lağ etməyin artıq, yoxsa zəncirləriniz daha da qalınlaşar. Çünki bütün ölkənin gerçək müsibətə uğrayacağını Rəbbdən, hər şeyə hakim Rəbbdən eşitdim. (Yeşaya, , 28:22)
Çünki mərhəmətsizlər yox olacaq, masqaraçılar silinəcək, pisliyə fürsət verənlərin hamısı məhv ediləcək. (Yeşaya, , 29:20)
... Qürurlanmaqlarının... alçaldıb istehza etməklərinin qarşılığı bu olacaq. Dəhşətə salacaq Rəbb onları… (Sefanya, 2:10-11)
Çünki günahına üsyan da əlavə edir, önümüzdə istehza edirmiş kimi əl çalır, Allaha qarşı çox danışır. (Əyyub, 34:37)

 

 

Tövratda hüznə qapılmamaq, Allaha imanla hüzur tapmaq

... Kədərlənməyin. Rəbbin verdiyi sevinc sizi güclü edər. (Nehemya, 8:10)
Sakit ürək vücudun həyat qaynağıdır, hirs isə insanı daxildən məhv edər. (Süleymanın məsəlləri, 14:30)
Axmağı kədər öldürər, axmağı qısqanclıq bitirər. (Əyyub, 5:2)
Xoşbəxt qəlb üzü sevindirər, qəmgin qəlb ruhu əzər. (Süleymanın məsəlləri, 15:13)
... Mənə dönün, hüzur tapın, xilas olarsınız. Narahat olmayın, Mənə güvənin, güclü olarsınız... (Yeşaya, , 30:15)
Düzlüyün məhsulu xoşbəxtlik, nəticəsi davamlı hüzur və güvən olacaq. (Yeşaya,  32:17)
Həyat yolunu mənə bildirərsən. Bol sevinc vardır Sənin hüzurunda... xoşbəxtlik azalmaz. (Zəbur, 16:11)
Qəlbim təkcə Allahda hüzur tapar, qurtuluşum Ondan gələr. (Zəbur, 62:1)
Ey qəlbim, yalnız Allahda hüzur tap, çünki ümidim Ondadır. (Zəbur, 62:5)
Rəbbə dedim ki, "Əfəndim Sənsən. Səndən kənar xoşbəxtlik yoxdur mənim üçün". (Zəbur, 16:2)
Məni hüzura qovuşdurdu, qurtardı, çünki məndən razı qaldı. (2 Şamuel, 22:20; Zəbur, 18:19)
Hüzur eşidincə dedim ki, "Əsla sarsılmayacağam!" (Zəbur, 30:6)
Amma təvazökarlar ölkəni miras alacaq, dərin bir hüzurun zövqünü dadacaq. (Zəbur, 37:11)
Çətin gündə cəsarətini itirsən, deməli gücün azdır. (Süleymanın məsəlləri, 24:10)
Pislik edənlərə hirslənib kədərlənmə, günah işləyənlərə etina etmə!... Rəbbin hüzurunda sakit dayan, səbirlə gözlə; hirslənib kədərlənmə işi yolunda olanlara, pis məqsədlərinə qovuşanlara... Hirslənməkdən qaçın, burax əsəbi, kədərlənmə, bu səni ancaq pisliyə sürüyər. (Zəbur, 37:1, 7-8)
Pislik edənlərə hirslənib kədərlənmə, onlara etina etmə. Çünki pislərin gələcəyi yoxdur, çırası sönəcək onların. (Süleymanın məsəlləri, 24:19-20)
Düz adam çətinlikdən xilas olar, onun yerinə çətinliyi pis adam çəkər. (Süleymanın məsəlləri, 11:8)
Çətinliyə düşdüyünüzdə və bütün bu hadisələr başınıza gəldiyində sonunda Allahınız Rəbbə dönəcək, Onun sözünə qulaq asacaqsınız. (Qanunun təkrarı, 4:30)
... Düz adam çətinliyi sovuşdurar. (Süleymanın məsəlləri, 12:13)
... Rəbbin... etdiyi bütün yaxşılıqlardan ötrü sevinc duyub xoşbəxtlik içində evlərinə döndülər. (1 Padşahlar, 8:66)
Nə xoş adamlarına! Nə xoş Sənə xidmət edən vəzifəlilərə! Çünki davamlı müdrikliyinə şahid olurlar. (1 Padşahlar, 10:8; 2 Salnamələr, 9:7)
... Nə xoş Allahı Rəbb olan xalqa! (Zəbur, 144:15)
... Allah onun qəlbini xoşbəxtliklə doldurar. (Vaiz, 5:20)
Qullarım xoşbəxtlik içində tərənnüm edəcək, amma siz ürək acısından fəryad edib əzgin bir ruhla səslənəcəksiniz. (Yeşaya, 65:14)
Nə xoş Rəbbə güvənən insana, etibarı tək Rəbb olana! (Yeremya, 17:7)
Səndə nəşə və sevinc tapsın bütün sənə yönələnlər! "Rəbb ucadır!" desin həmişə Sənin xilasını gözləyənlər! (Zəbur, 40:16)
... Qəlbləri Rəbbdə sevinc tapacaq. (Zəkəriyyə, 10:7)
Ey qəlbim, yenə hüzura qovuş, çünki Rəbb sənə yaxşılıq etdi. (Zəbur, 116:7)
Mənə hüzur verdiyin üçün buyruqlarının yönündə gedəcəyəm. (Zəbur, 119:32)
... Hüzur tapsın Səni sevənlər! (Zəbur, 122:6)
Amma Məni dinləyən güvənlikdə yaşayacaq, pislikdən qorxmayacaq, hüzur tapacaq. (Süleymanın məsəlləri, 1:33)
... Günbəgün sevinclə dolub daşdım, hüzurunda həmişə coşdum. (Süleymanın məsəlləri, 8:30)

 

 

Tövratda ruh təmizliyi

Nə xoş yolları təmiz olanlara, Rəbbin qanununa görə yaşayanlara! (Zəbur, 119:1)
Tamam təmizlə məni günahımdan, ayır məni günahımdan. (Zəbur, 51:2)
... Qəlbini pislikdən təmizlə ki, xilas olasan. Nə vaxtadək qəlbində pis fikirlər saxlayacaqsan? (Yeremya, 4:14)
Yaqub ailəsinə və yanındakılara "Özgə ilahlarınızı atın" dedi, "Özünüzü təmizləyib geyimlərinizi dəyişdirin". (Yaradılış, 35:2)
Artıq bütləri ilə, iyrənc işləri ilə, üsyanları ilə özlərini kirlətməyəcəklər. Onları yerləşdikləri, içində günah işlədikləri yerlərdən qurtarıb təmizləyəcəyəm... (Yezekel, 37:23)
Bir çoxları özlərini ayıraraq təmizlənəcək, ləkəsiz olacaq, amma pislər pislik etməyi davam etdirəcək. Pislərin heç biri anlamayacaq, müdriklər anlayacaq. (Daniel, 12:10)
Əlləri pak, ürəyi təmiz olan, könlünü bütlərə verməyən, yalan yerə and içməyən. Rəbb müqəddəs hesab edir beləsini, xilaskarı Allah bağışlayar. Ona yönələnlər… bax belədir. (Zəbur, 24:4-6)
Düzlər öz yolunu tutur, əlləri təmiz olanlar getdikcə güclənir. (Əyyub, 17:9)
Rəbb... təmiz niyyətlərdən razı qalar. (Süleymanın məsəlləri, 15:26)
Allah qalxan kimi yanımdadır, ürəyi təmiz olanları O qurtarar. (Zəbur, 7:10)
Ey Allah, təmiz bir qəlb yarat, yenidən qərarlı bir ruh ver mənə. (Zəbur, 51:10)
...Natəmizliklərindən, üsyanlarından, bütün günahlarından təmizləyəcək. Hüzur çadırı üçün də eyni şeyi edəcək. Çünki kirli insanların arasındadır. (Levililər, 16:16)
... Ayırıb dini baxımdan təmizlə. (Səhrada saylar, 8:6)
... Özlərini müqəddəs hesab etdikdən sonra, Rəbbin sözünə uyğun olaraq padşahın buyruğu ilə Rəbbin məbədini dini baxımdan təmizləmək üçün içəri girdilər. (2 Salnamələr, 29:15)
Sən bizi sınadın ey Allah, gümüşü təmizləyən kimi təmizlədin. (Zəbur, 66:10)
Qızıl ocaqda, gümüş putada təmizlənər, qəlbi təmizləyən isə Rəbbdir. (Süleymanın məsəlləri, 17:3)
Elələri vardır ki, özlərini tərtəmiz sanarlar, halbuki pisliklərindən təmizlənmiş deyildirlər. (Süleymanın məsəlləri, 30:12)
Üzərinizə təmiz su tökəcəyəm, təmizlənəcəksiniz. Sizi bütün kirlərdən və bütlərinizdən təmizləyəcəyəm. (Yezekel, 36:25)
Hakim Rəbb belə deyir: Sizi bütün günahlarınızdan təmizlədiyim gün şəhərlərinizdə yaşamağınızı təmin edəcəyəm; xarabalıqlar düzəldiləcək. (Yezekel, 36:33)
Müdriklərdən biri duruxacaq; belə ki, son gələnə qədər təmizlənə bilsin, ləkəsiz ola bilsinlər. Çünki son yenə də təyin olunan zamanda gələcək. (Daniel, 11:35)
... Günahdan və ruhi natəmizlikdən təmizləmək üçün bir mənbə açılacaq. (Zəkəriyyə, 13:1)
Rəbb düzlüyümün əvəzini verdi, məni təmiz əllərimə görə mükafatlandırdı. (2 Şamuel, 22:21)
Təmiz və düzsənsə, O, indi belə... Səni layiq olduğun yerə geri gətirəcək. (Əyyub, 8:6)
... Ey qəlbi təmiz olanlar, hamınız sevinc səsləndirin! (Zəbur, 32:11)
Səni tanıyanlara davamlı göstər sevgini, qəlbi təmiz olanlara doğruluğunu. (Zəbur, 36:10)
Düz insan Rəbbdə sevinc tapacaq, Ona sığınacaq, bütün qəlbi təmiz olanlar Onu tərifləyəcək. (Zəbur, 64:10)
Allah həqiqətən... ürəyi təmiz olanlara qarşı yaxşıdır. (Zəbur, 73:1)
Ədalət yenə düzgünlük üzərinə qurulacaq, ürəyi təmiz olan hər kəs ona uyacaq. (Zəbur, 94:15)
Ey sizlər, Rəbbi sevənlər, pislikdən çəkinin. O, sadiq qullarının canını qoruyar, onları pislərin əlindən qurtarar. Düzlərə işıq, qəlbi təmiz olanlara sevinc saçar. (Zəbur, 97:10-11)
... Səni ilahilərlə tərifləyəcəyəm ya Rəbb. Dürüst davranmağa diqqət göstərəcəyəm, nə vaxt gələcəksən mənə? Təmiz bir həyat sürəcəyəm evimdə, önümdə alçaqlığa icazə verməyəcəyəm. (Zəbur, 101:1-3)
Nə xoş yolları təmiz olanlara, Rəbbin qanununa görə yaşayanlara! (Zəbur, 119:1)
Şükür edəcəyəm Sənə təmiz ürəklə, ədalətli hökmlərini öyrəndikcə. (Zəbur, 119:7)
Yaxşılıq et ya Rəbb yaxşılara, ürəyi təmiz olanlara. (Zəbur, 125:4)
Ürək təmizliyini və gözəl sözləri sevən, padşahın dostluğunu qazanar. (Süleymanın məsəlləri, 22:11)

 

 

Tövratda Allahın xoşbəxtlik vəd etdiyi qulları

Nə xoş Rəbbə güvənən insana, etibarı tək Rəbb olana! (Yeremya, 17:7)
Nə xoş Onun öyüdlərinə uyanlara, bütün qəlbi ilə Ona yönələnlərə! (Zəbur, 119:2)
Nə xoş Rəbbdən qorxana, Onun yolunda gedənə! (Zəbur, 128:1)
Nə xoş yolları təmiz olanlara, Rəbbin qanununa görə yaşayanlara! (Zəbur, 119:1)
Nə xoş Rəbbə güvənən insana, qürurluya və yalana yönələnə meyl etməyənə. (Zəbur, 40:4)
Nə xoş gücünü Səndən alan insana!... (Zəbur, 84:5)
Nə xoş yolları təmiz olanlara, Rəbbin qanununa görə yaşayanlara! (Zəbur, 119:1)
Nə xoş o insana ki, pislərin öyüdü ilə getməz, günahkarların yolunda dayanmaz, istehzaçıların arasında oturmaz. (Zəbur, 1:1)
... Ruhunda hiylə olmayan insana nə xoş! (Zəbur, 32:2)
Ey hər şeyə hakim Rəbb, nə xoş Sənə güvənən insana! (Zəbur, 84:12)
... Nə xoş Rəbbdən qorxan insana, Onun buyruqlarından böyük zövq alana! (Zəbur, 112:1)
Nə xoş əliaçıq olan, borc verən, işlərini ədalətlə icra edən insana! (Zəbur, 112:5)
Nə xoş ədalətə uyanlara, həmişə doğru olanı edənlərə! (Zəbur, 106:3)
Müdrikliyə çatana, ağılı tapana nə xoş! (Süleymanın məsəlləri, 3:13)
Budur, nə xoş Allahın öyrətdiyi insana!... (Əyyub, 5:17)
Müdriklik həyat ağacıdır ona sarılanlara, nə xoş ondan möhkəm yapışanlara! (Süleymanın məsəlləri, 3:18)
Öyüdə qulaq asan müvəffəqiyyətə çatar, Rəbbə güvənən xoşbəxt olar. (Süleymanın məsəlləri, 16:20)
... Rəbb nə yaxşıdır, nə xoş Ona sığınan adama! (Zəbur, 34:8)
... Nə xoş Sənə xidmət edən vəzifəlilərə! Çünki davamlı müdrikliyinə şahid olurlar. (1 Padşahlar, 10:8; Salnamələr, 9:7)
... Nə xoş Ona sığınanlara! (Zəbur, 2:12)
Nə xoş üsyanı bağışlanan, günahı örtülən insana! (Zəbur, 32:1)
Nə xoş yoxsulu düşünənə! Rəbb qurtarar onu pis gündə. (Zəbur, 41:1)
... Nə xoş Allahı Rəbb olan xalqa! (Zəbur, 144:15)
Nə xoş... ümidi Allahı Rəbbdə olana!
... Yolumu izləyənlərə nə xoş! (Süleymanın məsəlləri, 8:32)
... Nə xoş məzluma lütf edənə! (Süleymanın məsəlləri, 14:21)
Ədalətli və doğru olanı qoruyub yerinə yetirin… Bunu edən insana, buna möhkəm sarılan Adəm oğluna nə xoş!... (Yeşaya 56:1-2)
Nə xoş sevinc səsləndirməyi bilən xalqa ya Rəbb! Üzünün nurunda gedərlər. (Zəbur, 89:15)

 

 

Tövratda Allahın xoşbəxtlik vəd etdiyi qulları

Nə xoş Rəbbə güvənən insana, inamı tək Rəbb olana! (Yeremya, 17:7)
Nə xoş Onun öyüdlərinə uyanlara, bütün qəlbi ilə Ona yönələnlərə! (Zəbur, 119:2)
Nə xoş Rəbbdən qorxana, Onun yolunda gedənə! (Zəbur, 128:1)
Nə xoş yolları təmiz olanlara, Rəbbin qanununa görə yaşayanlara! (Zəbur, 119:1)
Nə xoş Rəbbə güvənən insana, qürurluya və yalançıya meyl etməyənə. (Zəbur, 40:4)
Nə xoş gücünü Səndən alan insana!... (Zəbur, 84:5)
Nə xoş yolları təmiz olanlara, Rəbbin qanununa görə yaşayanlara! (Zəbur, 119:1)
Nə xoş o insana ki, pislərin öyüdü ilə getməz, günahkarların yolunda durmaz, masqaraçıların arasında oturmaz. (Zəbur, 1:1)
... Ruhunda hiylə olmayan insana nə xoş! (Zəbur, 32:2)
Ey hər şeyə hakim Rəbb, nə xoş Sənə güvənən insana! (Zəbur, 84:12)
... Nə xoş Rəbbdən qorxan insana, Onun buyruqlarından böyük zövq alana! (Zəbur, 112:1)
Nə xoş əliaçıq olan, borc verən, işlərini ədalətlə icra edən insana! (Zəbur, 112:5)
Nə xoş ədalətə uyanlara, davamlı doğru olanı edənlərə! (Zəbur, 106:3)
Müdrikliyə çatana, ağılı tapana nə xoş! (Süleymanın məsəlləri, 3:13)
Bax, nə xoş Allahın öyrətdiyi insana!... (Əyyub, 5:17)
Müdriklik həyat ağacıdır ona sarılanlara, nə xoş ondan möhkəm tutanlara! (Süleymanın məsəlləri, 3:18)
Öyüdə qulaq asan müvəffəqiyyətə çatar, Rəbbə güvənən xoşbəxt olar. (Süleymanın məsəlləri, 16:20)
... Rəbb nə yaxşıdır, nə xoş Ona sığınan adama! (Zəbur, 34:8)
... Nə xoş Sənə xidmət edən vəzifəlilərə! Çünki davamlı müdrikliyinə şahid olurlar. (1 Padşahlar, 10:8; Salnamələr, 9:7)
... Nə xoş Ona sığınanlara! (Zəbur, 2:12)
Nə xoş üsyanı bağışlanan, günahı örtülən insana! (Zəbur, 32:1)
Nə xoş yoxsulu düşünənə! Rəbb qurtarar onu pis gündə. (Zəbur, 41:1)
... Nə xoş Allahı Rəbb olan xalqa! (Zəbur, 144:15)
Nə xoş... ümidi Allahı Rəbbdə olana!
... Yolumu izləyənlərə nə xoş! (Süleymanın məsəlləri, 8:32)
... Nə xoş məzluma lütf edənə! (Süleymanın məsəlləri, 14:21)
Ədalətli və doğrunu qoruyub yerinə yetirin… Bunu edən insana, buna möhkəm sarılan Adəm oğluna nə xoş!... (Yeşaya 56:1-2)
Nə xoş sevinc səsləndirməyi bilən xalqa, ya Rəbb! üzünün nurunda gedərlər. (Zəbur, 89:15)

 

Geri